Maksupalvelulain keskeiset
muutoksetMaksupalvelulaki aiheuttaa muutoksia kaikkiin maksupalveluja koskeviin asiakassopimusehtoihin.

Käytännössä useimmilla muutoksilla ei ole vaikutusta nykykäytäntöihin tai muutos on asiakkaan asemaa parantava. Laki on kuluttajien osalta sitova, mutta osa säännöksistä on sellaisia, joista voidaan yritysasiakkaiden osalta sopia toisin.


Pankin tiedonantovelvollisuus laajenee

 • Maksupalvelulaki velvoittaa pankit antamaan asiakkaille aikaisempaa enemmän tietoja tarjoamistaan maksupalveluista. Käytännössä asiakkaiden pankeiltaan saaman informaation määrä siis kasvaa.
 • Pankin on toimitettava asiakkailleen tai asetettava heidän saatavilleen tiedot maksutapahtumista vähintään kuukausittain. Pankki ei voi sopia kuluttaja-asiakkaansa kanssa siitä, että asiakas saisi tiedot maksutapahtumista harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Jos pankki antaa tai asettaa saataville tiedot verkossa, tiedot on pidettävä kuluttaja-asiakkaan saatavilla vähintään vuoden ajan. Tiedot on annettava asiakkaalle maksutta.
 • Pankin on ilmoitettava sopimusehtojen muutoksesta kuluttajalle vähintään kahta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa, kun nykyinen ilmoitusaika on pääsääntöisesti kuukausi. Vaatimus laajenee myös sellaisiin muutoksiin, joista tieto annetaan mm. palvelu- tai tuotekuvauksissa, yleisessä informaatiossa ja ohjeistuksen avulla.
 • Pankin on ilmoitettava asiakkaalle hylätyistä maksuista asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Ilmoitus on annettava viimeistään siinä ajassa kuin maksu olisi pitänyt toteuttaa.

Maksujen välitysnopeus kasvaa

 • Suomen ja EU- ja ETA-maiden välisten euromääräisten maksujen nopeus kasvaa. Maksut välittyvät saajalle 3 pankkipäivän kuluessa maksupäivästä ja v. 2012 alkaen 1 pankkipäivän kuluessa.
 • EU- ja ETA-valuutan, kuten Ruotsin kruunun, Iso-Britannian punnan tai Norjan kruunun, määräiset maksut välittyvät ETA-alueella saajalle viimeistään 4 pankkipäivän kuluessa maksupäivästä.
 • Saajan pankin on hyvitettävä rahamäärä saajan tilille samana päivänä kuin se on saapunut saajan laitoksen tilille ja saajan pankki on saanut riittävät tiedot maksusta. Nykyisin varat on tilisiirtolain mukaan hyvitettävä viimeistään seuraavana pankkipäivänä siitä, kun saajan pankki on vastaanottanut varat.

Muutoksia palkkojen, eläkkeiden ja muiden etuuksien maksamiseen

 • Palkat, eläkkeet ja muut etuudet, kuten lapsilisät, työttömyyskorvaukset ja sairauspäivärahat maksetaan tileille aamuyön aikana n. klo 3 – 4, jolloin maksuajankohta siirtyy nykyisestä muutamalla tunnilla. Aikataulumuutoksella varmistetaan se, että kaikki palkan-, eläkkeen- ja muiden etuuksien saajat saavat myös maksupalvelulain tultua voimaan entiseen tapaan suorituksen tililleen samana päivänä riippumatta tilipankista.
 • Samana päivänä erääntyvät lainat ja muut maksut veloitetaan tilitlä vasta, kun esimerkiksi palkka tai eläke on maksettu tilille.

Maksaja ja saaja maksavat aina oman pankkinsa palvelumaksut

 • EU- ja ETA -alueen maahan euromääräistä maksua maksettaessa maksaja ja saaja maksavat aina oman pankkinsa palvelumaksut. Näissä maksuissa ei ole mahdollisuutta, että maksaja maksaisin myös saajan pankin kulut tai saaja maksaisi myös maksajan pankin kulut.

Asiakkaille oikeus maksun palautukseen tietyissä tapauksissa

 • Jos maksu on toteutettu virheellisesti tai jäänyt toteuttamatta pankista johtuvasta syystä, maksajalla tai saajalla on oikeus saada maksun palautus tai hyvitys. Tällaista palautusta tai hyvitystä on vaadittava viivytyksettä, kun maksaja tai saaja on asian huomannut, mutta kuitenkin viimeistään 13 kuukauden kuluessa maksun veloitus- tai hyvityspäivästä. Jos maksaja tai saaja on muu kuin kuluttaja, 13 kuukauden määräajasta voidaan sopia toisin.
 • Kun kyseessä on saajan tai saajan välityksellä käynnistetty maksutapahtuma, kuten suoraveloitus tai korttimaksu, maksajalla on oikeus vaatia omalta pankiltaan maksupalautusta viimeistään 8 viikon kuluessa veloituspäivästä, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Jos maksaja on muu kuin kuluttaja, maksupalautuksesta voidaan sopia toisin.

Muutoksia maksuvälineitä koskeviin oikeuksiin ja velvoitteisiin

 • Asiakkaiden vastuu maksuvälineistä on aikaisemmin määritelty esim. korttiehdoissa ja verkkopalveluja koskevissa ehdoissa. Maksupalvelulain myötä asiakkaiden huolellisuusvelvoite maksuvälineestä (esim. kortti, pankkitunnukset) kasvaa.
 • Kuten nykyisinkin kortit ja pankkitunnukset ovat aina henkilökohtaisia, eikä niitä missään tapauksessa saa luovuttaa toiselle.
 • Maksukorttia ja siihen liittyvää tunnuslukua ei saa säilyttää samassa paikassa, esim. lompakossa lain voimaantulon jälkeenkään. Maksuvälineen haltijan on myös seurattava säännöllisesti maksuvälineen tallella oloa.
 • Asiakkaan vastuu kortin tai pankkitunnusten käytöstä lakkaa siltä osin kuin korttia tai pankkitunnuksia on käytetty sen jälkeen, kun pankki tai pankin ilmoittama taho on vastaanottanut ilmoituksen katoamisesta, tai kortin tai pankkitunnusten oikeudettomasta käytöstä.
 • Asiakkaalla on oikeus pyytäessään saada 18 kuukauden ajan ilmoituksen tekemisestä todistus siitä, että on tehnyt ilmoituksen maksuvälineen katoamisesta.
 • Asiakkaalle voi syntyä vastuu maksuvälineen katoamis-, varastamis- ja väärinkäytöstilanteissa, jos asiakas on itse toiminut huolimattomasti. Jo lievä huolimattomuus saattaa aiheuttaa vastuun, mutta vastuu rajoittuu pääsääntöisesti 150 euroon. Vastuuraja ei kuitenkaan päde tapauksissa, joissa asiakkaan katsotaan toimineen tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Törkeänä huolimattomuutena pidetään mm. sitä, että maksukorttia ja tunnusluku säilytetään samassa lompakossa. Vastuun määräytymisestä voidaan sopia kokonaisuudessaan toisin, jos kyseessä ei ole kuluttaja.

Muutokset kauppiaiden ja muiden korttimaksuja vastaanottavien kannalta

 • Korttitapahtumien vastaanottopalvelua koskeviin sopimuksiin ja niiden ehtoihin kauppiaiden ja pankkien tai muiden korttiyhtiöiden välillä tulee muutoksia.
 • Sopimuksissa ja ehdoissa määritellään muun muassa ajankohta, jolloin korttitapahtuma-aineistot katsotaan vastaanotetuksi korttitapahtumien vastaanottopalvelua tarjoavassa yrityksessä. Vastaanottoajankohdan perusteella määritellään jatkossa se aika, minkä kuluessa kauppias saa katteen asiakkailtaan vastaanottamilleen korttimaksuille.
 • Kauppiaan on jatkossa säilytettävä korttitositteet 18 kuukautta aiemman 9 kuukauden sijaan. Taustalla on maksupalvelulain säännös maksajan oikeudesta vaatia palautusta oikeudettomasta, virheellisesti toteutetusta tai toteuttamatta jääneestä maksutapahtumasta viimeistään 13 kuukauden kuluessa veloituspäivästä.
 • Kauppiaan on asianmukaisesti varmistettava, että kortinhaltijalla on oikeus käyttää korttia. Jos näin ei tehdä, kauppias vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä. 
 • Korttien liikkeellelaskijat, kuten pankit ja luottokorttiyhtiöt, eivät voi lakiehdotuksen mukaan kieltää kauppiaita tai muita maksunsaajia pyytämästä maksua tai tarjoamasta alennusta maksukortin tai muun maksuvälineen käyttämisestä. Veloitettavien kulujen on kuitenkin vastattava kyseisestä kortista kauppiaalle aiheutuvia tosiasiallisia kustannuksia.

Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot

 • Asiakkaiden neuvonta ja oikeussuojakeinot säilyvät uudessa maksupalvelulaissa ennallaan. Palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti pankin asiakasneuvontaan. Jos neuvotteluissa ei löydy ratkaisua kuluttaja- tai pienyritysasiakas voi ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan tai Pankkilautakuntaan (www.fine.fi).
 • Kuluttajariitalautakunta (www.kuluttajariita.fi) voi antaa yleisen ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä.
 • Asiakas voi ilmoittaa pankin menettelystä myös pankin toimintaa valvovalle viranomaiselle, Finanssivalvonnalle

Nykyisten ehtojen soveltaminen lain voimaantulon jälkeen

 • Ennen maksupalvelulain voimaantuloa vastaanotettuihin maksutapahtumiin sovelletaan ennen lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä ja ehtoja, kun kyseessä on

          ·        maksutapahtuman tietojen ilmoittaminen ja ilmoittamistapa

          ·        toimeksiantoa koskevan suostumuksen antaminen ja peruuttaminen

          ·        toimeksiannon vastaanottaminen ja peruuttaminen

          ·        toimeksiannon toteuttamatta jättäminen

          ·        hylätyistä toimeksiannoista ilmoittaminen ja

          ·        maksajan ja saajan kuluvastuun määräytyminen.

 • Ennen lain voimaantuloa vastaanotettuun toimeksiantoon perustuva maksutapahtuma hyvitetään saajan tilille tilisiirtolain mukaisesti.
 • Maksupalvelulain säännöksiä siitä, että tilin viitekoron tai maksutapahtumalla käytettävän viitekurssin tulee olla julkisesti saatavilla, ei sovelleta tili-, kortti- tms. sopimukseen, joka on tehty ennen maksupalvelulain voimaantuloa.
 • Jos tili- tai muu sopimus on irtisanottu ennen maksupalvelulain voimaantuloa, pankki voi veloittaa sopimukseen perustuvat palvelumaksut sopimuksen päättymiseen saakka.
 • Asiakkaan vastuu maksuvälineen katoamis-, varastamis- ja väärinkäytöstilanteissa määräytyy ennen maksupalvelulain voimaantuloa voimassa olleen lain ja ehtojen mukaisesti, jos asiakkaan menettely on tapahtunut ennen maksupalvelulain voimaantuloa. Tällöin ei sovelleta myöskään 150 euron vastuukattoa. Pankilla ei myöskään ole velvollisuutta antaa asiakkaalle todistusta maksukortin tai muun maksuvälineen katoamis- tms. ilmoituksesta, jos ilmoitus on tehty ennen maksupalvelulain voimaantuloa.