Vi ska flytta ihop

Gemensam ekonomi och äktenskap

Att flytta ihop innebär ett gemensamt hem och ofta också en mer gemensam ekonomi. När två adresser blir en kan ni dela på många anskaffningar, vilket kan ge större spelrum i vardagen då allting inte behöver betalas var för sig.

Gemensam ekonomi

 • 1. Vardagsekonomin

  Det finns många sätt att hantera vardagsekonomin – alla pengar kan vara gemensamma, ni kan öppna ett gemensamt mat- eller hushållskonto för dagliga inköp eller välja att också i fortsättningen ha var sin ekonomi och hålla alla pengar separata. Ni vet själva bäst hur ni vill ordna familjens ekonomi.

 • 2. Ta hand om det praktiska

  Kom ihåg att göra adressändring till magistraten när du får ny adress. Vi som bank får uppgiften om din nya adress från Befolkningsregistercentralen. Om du vill kan du naturligtvis också meddela oss din nya adress via webbanken. På detta sätt säkerställer du att din bankpost säkert kommer fram.

  Adressändring: www.flyttanmalan.fi

 • 3. Anslut dig till Danske Förmånsprogram som ett hushåll

  Ni kan ansluta er till Danske Förmånsprogram som ett hushåll, varvid förmånsnivån bestäms utifrån er sammanlagda affärsvolym. Tillsammans har ni möjlighet att nå en högre förmånsnivå och få fler förmåner. Kontrollera därför att uppgifterna för er båda är ajour. Det ser du enklast i webbanken. Om uppgifterna behöver uppdateras, kan ni kontakta oss t.ex. med ett webbmeddelande.

  Läs mer: Danske Förmånsprogram

 • 4. Samboende kan inverka på dina sociala förmåner

  Ta reda på de frågor som rör sociala förmåner på Folkpensionsanstaltens webbplats.

  Läs mer om ämnet på fpa.fi.

 • 5. Förbered dig genom att spara

  I ett gemensamt hushåll kan du också ha möjlighet att lägga undan mer pengar. Att spara är ett bra sätt att förbereda sig på de såväl trevliga som tråkiga överraskningar som livet kan föra med sig. Ni kan spara tillsammans eller var för sig, men det viktigaste är att komma i gång så fort som möjligt.

  Kontosparande är ett bra alternativ för att spara ihop till en kassareserv eller buffert. Fondsparande kan komma i fråga, om du vill spara på lång sikt eller när du behöver pengar för en större anskaffning.

  Beakta dig med Förmånskontot
  Läs mer: Fondsparande

  Om ni ännu drömmer om ett gemensamt hem och inte tidigare har ägt en bostad, lönar det sig att se vilka möjligheter BSP-sparandet kan erbjuda.

  Läs mer: BSP-konto 
  Mer fakta: Första egna bostaden

 • 6. Försäkringarna i ordning

  Också i ett gemensamt hushåll lönar det sig att bereda sig på tråkiga överraskningar med försäkringar.

  En livförsäkring eller låneskyddsförsäkring är på sin plats och tryggar sambons eller partnerns ekonomi, framför allt om ni har gemensamma lån. Med hjälp av försäkringen kan den efterlevande välja att bli kvar i det gemensamma hemmet och behöver inte mitt i sorgen bekymra sig för lånen.

  Ta en titt på Fennias försäkringar: fennia.fi
  Bekanta dig med Låneskyddet: Låneskydd

 • 7. Få koll på juridiken vid eventuella förändringar i livet

  I ett samboförhållande lönar det sig att trygga varandras ställning på det sätt som ni vill i händelse av att er livssituation oväntat förändras. Sambor har inte med stöd av lagen rätt till den andra partens egendom på samma sätt som äkta make eller maka, sambons boende är inte tryggat om den andra parten avlider och sambor ärver inte heller varandra enligt lagen.

  Vid behov är det möjligt att förbättra sambons ställning genom att skriva ett testamente. Det går också att bereda sig på förhand på eventuella andra omställningar i livet, t.ex. försämrad funktionsförmåga eller att samboförhållandet upphör.

  Det lönar sig alltid att låta en jurist som är specialiserad på familje- och arvsrätt upprätta testamenten och andra juridiska handlingar. Du kan boka tid till bankens jurist genom att ringa kundtjänsten på numret 0200 2570 mån–fre 9–16 (lna/msa).

Ni ska gifta er

Att gifta sig medför vanligen inga större förändringar i vardagsekonomin, men det förändrar makarnas juridiska ställning inför lagen.

 • 1. Ta hand om det praktiska

  Om du har bytt efternamn ska du beställa ett nytt bankkort/kreditkort med rätt namn. Banken får uppgiften om namnbytet från magistraten cirka 2–3 veckor efter vigseln. Efter det kan du beställa ett nytt kort t.ex. via webbanken.

  Om du inte vill vänta så länge, får du ett nytt kort när du skickar en kopia av ämbetsbeviset till banken. Efter det kan du beställa nytt kort via webbanken.

  I Danske Förmånsprogram drar ni båda nytta av att ansluta er som ett hushåll. Tillsammans har ni möjlighet att nå en högre förmånsnivå med mångsidigare förmåner. Det lönar sig att kontrollera att uppgifterna är ajour. Det ser du enklast via webbanken. Om uppgifterna behöver uppdateras, kan ni kontakta oss t.ex. med ett webbmeddelande.

 • 2. Tillgångar och skulder

  Tillgångarna och skulderna är under äktenskapet separata. I regel betraktas egendomen tillhöra den av makarna i vars namn den är. Som gifta kan makarna oftast fritt använda sin egen egendom.

  Med äktenskapet följer emellertid några begränsningar. Exempelvis kan den bostad som använts som makarnas gemensamma hem inte säljas eller hyras ut utan den andra partens samtycke. Som gemensam skuld betraktas ibland skuld som tagits för familjens försörjning, även om den skulle ha tecknats endast i den enas namn. Båda makarna är också efter förmåga skyldiga att delta i försörjningen av familjen och sin partner.

 • 3. Giftorätt och äktenskapsförord

  Vid äktenskap uppstår för makarna giftorätt i den andras egendom. Giftorättens verkningar inträder emellertid först när äktenskapet upphör, antingen genom äktenskapsskillnad eller makens eller makans död.

  Framför allt om den ena av er har betydligt mer skulder eller förmögenhet som ni inte vill dela på vid en eventuell skilsmässa, lönar det sig att överväga att upprätta ett äktenskapsförord för att utesluta giftorätten antingen helt eller delvis. Det lönar sig att upprätta äktenskapsförordet tillsammans med en jurist. Avtalet träder i kraft när det registreras hos magistraten.

 • 4. Om du själv inte längre finns kvar

  Med ett testamente kan du bestämma att din vilja förverkligas när du själv inte längre finns kvar. Egendomen går då till de arvingar som du har utsett. Samtidigt kan du vid behov trygga den efterlevande makens eller makans ställning.

  Framför allt i många moderna ombildade familjer finns det ofta både barn från tidigare parförhållanden och gemensamma barn från det nuvarande förhållandet. I en sådan situation kan ett testamente vara till stor fördel.

  Det lönar sig alltid att låta en jurist som är specialiserad på familje- och arvsrätt ta hand om saken, om du vill upprätta ett testamente. Du kan boka tid till bankens jurist genom att ringa kundtjänsten på numret 0200 2570 mån–fre 9–16 (lna/msa).

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.