Edelleen vakaat tuottonäkymät

KEHITTYVÄT OSAKEMARKKINAT YLIPAINOSSA
Kehittyvien markkinoiden osakkeille vuosi 2020 oli hyvä, ja niiden tuottonäkymät ovat arviomme mukaan yhä vakaat. Lisäksi osa kehittyvistä talouksista on Euroopan tavoin kärsinyt pahoin koronasuluista, joten niillä on paljon voitettavaa talouden jälleen avautuessa. Globaali talouden noususuhdanne tukee vuonna 2021 osakemarkkinoiden syklisiä osia eli osakkeita, jotka yleensä menestyvät parhaiten talouden noususuhdanteessa, mikä on hyvä uutinen kehittyville markkinoille. Raaka-aineiden hintojen nousu ja niiden kysyntää lisäävien investointien hyvät näkymät vaikuttavat myönteisesti raaka-aineita tuottaviin kehittyvien markkinoiden maihin. Dollarin vahvistuminen on kuitenkin mahdollinen riski, sillä se tekisi monien kehittyvien markkinoiden maiden ja yritysten velkojen hoitamisesta kalliimpaa.

Houkutteleva vaihtoehto joukkolainoista noususuhdanteeseen

HIGH YIELD -JOUKKOLAINAT YLIPAINOSSA
High yield -joukkolainat ovat matalan luottoluokituksen yrityslainoja, ja niiden korot ovat korkeammat kuin valtionlainojen kaltaisilla turvallisemmilla joukkolainoilla. Vaikka high yield -joukkolainojen tarjoama lisäkorko on tällä hetkellä historiallisen matala, ne ovat silti mielestämme houkutteleva sijoituskohde. Odotamme talouskasvun vakaiden näkymien tukevan high yield -joukkolainoja. Keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka on toinen myönteinen tekijä, sillä se tukee sijoittajien halua etsiä joukkolainoja, joiden korot ovat esimerkiksi valtionlainoja korkeammat. Lisäksi high yield -joukkolainat reagoivat suhteellisen maltillisesti korkojen nousuun eli niiden kurssit eivät laske kovin paljon korkojen noustessa, mikä on myönteinen ominaisuus seuraavan vuoden aikana odotuksissa olevan maltillisen korkotason nousun vuoksi. Markkinoiden epävakaina aikoina high yield -joukkolainat voivat kuitenkin kärsiä, minkä vuoksi salkussa on tärkeää pitää myös muita turvallisempia joukkolainoja, vaikka niiden korot olisivat matalat.

Voi hyötyä maailmantalouden noususuhdanteesta

KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN JOUKKOLAINAT YLIPAINOSSA
Kehittyvien markkinoiden joukkolainat ovat tänä vuonna pärjänneet huonommin kuin high yield -joukkolainat. Odotamme kuitenkin talouden noususuhdanteen tukevan vuonna 2021 kehittyvien markkinoiden julkista taloutta ja sen myötä myös kehittyvien markkinoiden joukkolainoja. Elvyttävä rahapolitiikka ja matalien korkojen aiheuttama lisätuoton etsintä ovat myös kehittyvien markkinoiden joukkolainoja tukevia tekijöitä. Dollarin mahdollinen vahvistuminen on riski kehittyville markkinoille, sillä tällöin kehittyvien talouksien on aiempaa kalliimpaa hoitaa dollarimääräisiä lainojaan. Tällä hetkellä arvioimme kuitenkin, että keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka ja maailmantalouden nopeutuneen kasvun myönteiset vaikutukset tasapainottavat epävarmuutta tarpeeksi.

Yhdistelmä epäedullisia ominaisuuksia

VALTIONLAINAT ALIPAINOSSA
Valtionlainoja pidetään turvallisimpana omaisuuslajina, joka parantaa salkun hajautusta ja tukee sijoittajia huonoina aikoina. Korot ovat kuitenkin jo valmiiksi matalat, joten valtionlainojen kurssien nousumahdollisuudet ovat vähäiset epävarmojen ja epävakaiden jaksojen toistuessa. Näin ollen niiden positiivinen tuotto on rajallinen tällaisina ajanjaksoina, eivätkä ne voi siis tasapainottaa osakkeiden kaltaisten riskialttiiden omaisuuslajien tappioita juurikaan. Lisäksi valtionlainat tarjoavat erittäin matalaa korkotuottoa. Lisäksi mahdollinen maltillinen yleinen korkotason nousu tarkoittaisi niiden kurssien laskua. Yhdistelmä ei houkuttele.

Jenin heikentyminen voi nakertaa tuottoa

JAPANIN OSAKKEET ALIPAINOSSA
Talouden kehityksestä huolimatta japanilaisosakkeiden pitkän aikavälin tuloskasvuodotukset ovat vaisut. Sen vuoksi japanilaisosakkeet tarjoavat mielestämme tällä hetkellä muiden alueiden osakkeita vähemmän mahdollisuuksia, vaikka talouden nousukausi olisikin hyvä uutinen Japanin viennille. Osakkeiden arvostustaso on muihin alueisiin verrattuna matala, mutta arviomme mukaan se johtuu matalammasta kasvusta. Ulkomaiset sijoittajat pitävät Japanin jeniä usein negatiivisena tekijänä. Turvasatamavaluuttana jeni yleensä heikentyy globaalin riskinottohalukkuuden kasvaessa, mikä vaikuttaa negatiivisesti ulkomaisten sijoittajien osakkeistaan saamaan tuottoon. Odotamme, että se voi lyhyellä aikavälillä nakertaa japanilaisten osakkeiden tuottoa. Näiden syiden vuoksi alipainotamme japanilaisosakkeita.

Muista aina sijoittajan riski
Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan yleiseksi tiedoksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofiiliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappionkantokyky.