Danske Bank on jo pitkään suositellut sijoittajille osakkeiden ylipainotusta – toisin sanoen pitämään osakkeiden osuuden salkussa suurempana kuin sen on tarkoitus olla pitkällä aikavälillä. Tämä on ollut pitkään oikea strategia, mutta nyt olemme muuttaneet suosituksemme osakkeiden neutraalipainotukseksi. Vahvan osakemarkkinavuoden jälkeen odotamme, että osakkeiden tuotto euroissa mitattuna jää seuraavien 12 kuukauden aikana aiempaa vaatimattomammalle 0-5 prosentin tasolle.

Yritysten tulokset ovat yleensä osakekurssien kehityksessä ratkaiseva tekijä, ja tänä vuonna olemme nähneet yritysten tulosodotusten elpyneen voimakkaasti, mikä on saanut osakekurssit nousuun. Tulosten jyrkkä elpyminen koronasta keväällä ja kesällä 2020 aiheutuneen laskun jälkeen on kuitenkin otettu huomioon osakekursseissa, jotka ovat nousseet samaan tahtiin – eikä yritysten voittojen sen paremmin kuin osakekurssienkaan nousun voida enää odottaa jatkuvan samaan tahtiin.

 

Suosittelemme sijoittajille edelleen yhdysvaltalaisten osakkeiden ylipainotusta, koska pidämme niiden tuottopotentiaalia parhaana. 

 

Kova koronatalvi voi aiheuttaa laskua

Samalla on uhkaamassa joukko riskejä – viimeisimpänä uusi koronaviruksen Omikron-muunnos, joka näyttää tarttuvan Delta-varianttia herkemmin. Se saattaa pahentaa entisestään uutta tartunta-aaltoa, joka on jo johtanut laajoihin rajoituksiin monissa osissa Eurooppaa. Jos pohjoisella pallonpuoliskolla on edessä ankara koronatalvi, seurauksena voi olla kasvun hiipuminen, joka samalla pitkittää nopeutuvan inflaation aiheuttamia haasteita. 

Korkea inflaatio on ollut tänä vuonna tärkeä teema, ja sellaisena se näyttää jatkuvan myös vuonna 2022. Pandemia on kasvattanut tavaroiden kysynnän normaalia suuremmaksi ja vähentänyt palveluiden kysyntää. Tämä on nostanut muun muassa kuljetusten ja raaka-aineiden hintoja. Samalla Covid-19 on saanut monet epäröimään paluuta työmarkkinoille niin, että työvoiman tarjonta muun muassa Yhdysvalloissa on edelleen huomattavasti pienempi kuin ennen pandemiaa, mikä lisää palkkojen ja hintojen nousupaineita.

Tämänhetkisiä suosituksia

Laatuosakkeet ovat houkuttelevia
YLIPAINOTUS YHDYSVALLOISSA

Japanilaisten osakkeiden potentiaali on edelleen rajallinen
ALIPAINOTUS JAPANISSA

Hyvä keskitie hieman epävarmassa markkinatilanteessa
YLIPAINO INVESTMENT GRADE –YRITYSLAINOISSA

Suosimme edelleen inflaatiolinkattuja joukkolainoja globaalien valtionlainojen sijaan
GLOBAALIEN VALTIONLAINOJEN ALIPAINOTUS

Lue lisää suosituksistamme 

Pitkä talvi ja korkeat tartuntaluvut, rajoitukset ja käyttäytymisen muutokset voivat viivästyttää kulutuksen ja työmarkkinoiden normalisoitumista, mikä saattaa ruokkia inflaatiopaineita. Keskuspankit voivat joutua nopeuttamaan tai kasvattamaan korkojen nostoa odotettua enemmän inflaation taltuttamiseksi – ja se on joka tapauksessa osakemarkkinoille huono uutinen.

Uusia alueellisia osakesuosituksia

Emme ole pelkästään muuttaneet suositusta neuvomiemme salkkujen osakepainotuksesta, vaan myös alueellisia osakesuosituksiamme.

Suosittelemme sijoittajille edelleen yhdysvaltalaisten osakkeiden ylipainotusta, koska pidämme niiden tuottopotentiaalia parhaana. Toisaalta olemme lisänneet varovaisuutta eurooppalaisten osakkeiden suhteen, joiden ylipainotuksen olemme muuttaneet neutraaliksi. Sen sijaan kehittyvillä markkinoilla olemme nostaneet osakepainotuksen alipainosta neutraaliksi.

Kuten edellä on todettu, Covid-19-pandemia näyttää tänä talvena heikentävän varsinkin Eurooppaa.
Samalla Euroopan suuri riippuvuus muun muassa venäläisestä energiasta on riskitekijä aikana, jona energian hinnat ovat jo hyvin korkeat ja tulossa on talvi, jolloin energiavarastot ovat tavallista niukemmat.


Osakkeita koskevat merkittävät riskit

  • Covid-19-viruksen leviäminen kiihtyy talvella, joten uudet rajoitukset ja käyttäytymisen muutokset hidastavat kasvua ja heikentävät yritysten tuloksia
  • Korkea inflaatio pitkittyy tai pahenee, joten keskuspankkien on kiristettävä rahapolitiikkaansa odotettua enemmän tai nopeammin
  • Huoli Kiinan asuntomarkkinoista laajenee ja herättää uutta pelkoa talouden ja rahoitusmarkkinoiden negatiivisesta dominoefektistä

Tärkeimmät osakkeiden arvoa mahdollisesti nostavat tekijät

  • Yritysten vahvana jatkuva tuloskehitys
  • Merkit inflaatiovauhdin hidastumisesta (raaka-ainehintojen lasku, energian hintojen lasku, kulutuksen painopisteen siirtyminen tavaroista palveluihin)
  • Työvoiman tarjonnan elpyminen, joka hillitsee palkkapaineita

Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat kuitenkin houkuttelevasti hinnoiteltuja, ja kiinalaisiin rakennusalan jätteihin kohdistuvat epävarmuustekijät näyttävät olevan hallinnassa. Selvästi suurimman ja tärkeimmän kehittyvän markkinan, Kiinan, kasvu on kuitenkin riskitekijä. Kasvun hidastuminen siellä voi jarruttaa kasvua myös Euroopassa, koska Kiinan kehitys vaikuttaa vientipainotteiseen Euroopan talouteen herkemmin kuin Yhdysvaltain talouteen. Uskomme kuitenkin, että Kiinan hallitus tekee voitavansa välttääkseen kasvun entisestään hidastumisen jo valmiiksi alhaiselta tasolta.

Joukkovelkakirjojen puolella pidämme tuottopotentiaalia yleisesti kiinnostavimpana paremman luottoluokituksen eli ns. investment grade- yritysvelkakirjoissa, joissa tuoton ja riskin välinen tasapaino on tällä hetkellä nähdäksemme paras. 


Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan yleiseksi tiedoksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofi iliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappionkantokyky.