Ensisijainen valintamme osakemarkkinoilta

YHDYSVALTALAISTEN OSAKKEIDEN YLIPAINOTUS:

Korkeat energian hinnat ja Ukrainassa käytävä sota vaikuttavat Yhdysvaltain talouteen vähemmän kuin Euroopan talouteen. 
Yhdysvaltalaisia hyödyttää edelleen työmarkkinoiden vahvuus, joka yhdessä hyvän säästöasteen kanssa tukee yhdysvaltalaisten kuluttajien taloudellisten mahdollisuuksien joustavuutta. 
Uskomme sekä inflaatiovauhdin Yhdysvalloissa että Yhdysvaltain keskuspankin aggressiivisten rahapoliittisten signaalien lähestyvän huippuaan.
Yhdysvaltalaisten osakkeiden arvostukset alittavat nyt niiden historiallisen keskiarvon.
Odotamme dollarin jatkavan vahvistumistaan suhteessa euroon. 


Täällä odotamme osakemarkkinoilla suurimpia haasteita

EUROOPPALAISTEN OSAKKEIDEN ALIPAINOTUS:

Energiakriisi ja energian korkeat hinnat aiheuttavat paineita sekä kotitalouksille että yrityksille etenkin Saksassa. 
Työmarkkinat ovat Euroopassa heikommat kuin Yhdysvalloissa.
Odotamme taantuman kehittyvän Euroopassa syvemmäksi kuin Yhdysvalloissa.
Vaikka tämä ei ole pääasiallinen odotuksemme, valtion syvästä velkaantuneisuudesta, etenkin Italiassa, voi seurata uusi eurooppalainen velkakriisi. Joukkovelkakirjojen järkevä painotus epävarmoilla markkinoilla

INVESTMENT GRADE -JOUKKOVELKAKIRJOJEN YLIPAINOTUS:

Investment grade -yrityslainoihin kuuluvat korkean luottoluokituksen yritysvelkakirjat, jotka tämänvuotisten koronnostojen myötä tarjoavat nyt varsin kohtuullista kuponkikorkoa.
Lisäksi nämä joukkovelkakirjat ovat vähemmän riskipitoisia kuin high yield -yrityslainat ja kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjat.
Maailmanlaajuinen taantuma voi kuitenkin kasvattaa luottoriskimarginaalia (lisäkorko suhteessa turvallisempiin valtionobligaatioihin), mistä voi seurata kurssitappioita sijoittajille.
Nykyisessä varsin epävarmassa markkinaympäristössä pidämme investment grade -joukkovelkakirjoja hyvänä keskitien valintana, jossa tuotto-odotukset ja riski ovat hyvin tasapainossa. Kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjoja rasittavat monet seikat

KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN JOUKKOVELKAKIRJOJEN ALIPAINOTUS:

Kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjat tarjoavat hyvää lisätuottoa suhteessa turvallisempiin valtionobligaatioihin, mutta myös niiden riski on merkittävästi suurempi. 
Kiina on kehittyvien markkinoiden merkittävin ajuri, ja Kiinan taloutta koettelevat tällä hetkellä suuret haasteet.
Maailmantalouden kasvun hidastuminen heikentää kehittyvien markkinoiden vientiä, kun ulkomainen kysyntä supistuu.
Korkojen nousu ja Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen rasittavat kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjoja. Osittain tämä johtuu siitä, että velanhoitokustannukset kasvavat kehittyvillä markkinoilla, joiden lainat ovat dollareissa.

 

Taantuma voi haitata high yield -joukkolainoja

HIGH YIELD -JOUKKOVELKAKIRJOJEN ALIPAINOTUS:

• High yield –yritysjoukkovelkakirjojen keskimääräinen luottoluokitus on alhainen, ja siksi niiden korko on suhteellisen korkea.
• Luottoriskimarginaali (lisäkorko suhteessa turvallisempiin valtionobligaatioihin) voi kasvaa merkittävästi kausina, joina epävarmuus lisääntyy, ja sijoittajille koituu kurssilaskuja.
• Maailmanlaajuinen taantuma voi kasvattaa luottoriskimarginaalia ja lisätä konkursseja.


Joukkovelkakirjat, joiden korot ovat kohtuulliset ja luoton laatu hyvä

PAIKALLISTEN JOUKKOVELKAKIRJOJEN YLIPAINOTUS:

Euroalueen valtioiden ja korkealle luokiteltujen yritysten korot ovat tasolla, joka mahdollistaa kohtuullisen juoksevan tuoton.
Euroopassa keskuspankin odotetaan jatkavan voimakkaita koronnostoja, mutta painottamalla lyhyempiä korkopapereita voi vähentää korkoriskiä 
Lyhyet euroalueen joukkolainat tarjoavat suojaa pääomalle epävarmassa markkinassa.

 


Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan yleiseksi tiedoksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofi iliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappionkantokyky.