Den juridiska strukturen förenklas

Danske Bank Grupp planerar att förenkla sin organisation och slå samman sin verksamhet i Finland med gruppens moderbolag Danske Bank A/S. Efter samgången tillhandahålls våra banktjänster i Finland av Danske Bank A/S, Finland filial.

Ändringen förutsätter inga åtgärder från våra kunder.

Sammanslagningen av funktionerna är huvudsakligen en intern juridisk omstrukturering inom banken, som inte har någon inverkan på dina banktjänster.

Omstruktureringen av vår organisation innebär att våra finländska kunder överförs att omfattas av insättningsgarantifonden och ersättningsfonden för investerarskydd i Danmark. Insättningsgarantin och investerarskyddet har till stor del samordnats inom EU och den allmänna nivån för insättningsgarantin är densamma i Finland och Danmark, dvs. 100 000 euro. Läs mer om insättningsgarantin i bilagan.
Insättningsgarantin (pdf)

Vår bankverksamhet i Finland sträcker sig 130 år tillbaka i tiden och vår ambition är att också i fortsättningen vara din mest pålitliga ekonomiska partner. En enklare organisation bidrar till att stödja detta mål – ju klarare och effektivare vår organisation är, desto lättare kan vi utveckla vår verksamhet.

Vårt mål är att genomföra ändringen av bolagsstrukturen vid utgången av år 2017. Fullföljandet av planen förutsätter ännu bland annat myndighetsbeslut.

Som en del av ändringen av bolagsstrukturen har vi skilt åt bankens hypoteksbanksverksamhet och överfört den till ett nytt företag. Danske Hypoteksbank Abp inledde sin verksamhet den 1 november 2017. 

Vanliga frågor

Varför har jag fått ett brev om att Danske Banks bolagsstruktur förändras?br> Vi ville informera kunderna om våra planer att slå samman våra funktioner i Finland – Danske Bank Abp och Danske Bank A/S:s filial i Helsingfors. Våra kunder har underrättats om detta antingen per brev eller med ett meddelande i webbanken.

Alla banktjänster fortsätter i samma form som tidigare, ändringen av den juridiska strukturen inverkar inte på dem.

Jag är inte kund hos Danske Bank, varför har jag fått ett meddelande om saken till MobilePay?
Danske Bank Abp som juridiskt bolag är MobilePays tjänsteleverantör i Finland, varför också de som använder MobilePay har underrättats om förändringen i tjänsteleverantörens företagsstruktur.

Varför ändrar Danske Bank sin juridiska struktur?
Syftet med den planerade omstruktureringen är att förenkla vår företagsstruktur. Ju enklare vår organisation är, desto lättare är det för oss att utveckla våra tjänster till fördel för våra kunder.

Sammanslagningen av funktionerna är i första hand en juridisk och intern omstrukturering, som inte har någon inverkan på våra banktjänster och den kräver inga åtgärder från kundernas sida.

Hur inverkar ändringen av bolagsstrukturen på Danske Banks tjänster i Finland?
Alla banktjänster fortsätter i samma form som tidigare, ändringen av den juridiska strukturen inverkar inte på dem.

Vad händer med Danske Banks kontor i Finland?
Ändringen av bolagsstrukturen har ingen inverkan på vårt kontorsnät.

Vad händer t.ex. med bankkonton, kort eller bostadslån?
Ur kundens synvinkel förändras ingenting. Alla tjänster och produkter behålls oförändrade. Till de kunder vars bostadslån har överförts till hypoteksbanken har vi skickat ett brev till hemadressen eller webbanken.

Vad om jag redan haft ett konto i Danske Bank A/S? Kontonumren är oförändrade, liksom också inloggningen till tjänsterna. BIC-koderna förändras för de bankkonton som finns i Danske Bank A/S:s filial i Helsingfors.

Hur inverkar förändringen på mina fondplaceringar eller min placeringsförsäkring?
Inte på något sätt.

Mitt företag har ett avtal med Danske Bank Abp. Vad händer med avtalet?
I finsk lag tillämpas i regel principen om universalsuccession, vilket innebär att avtal som ingåtts med Danske Bank Abp gäller i oförändrad form med nya Danske Bank A/S, Finland filial som andra avtalspart. Vi kommer emellertid att se över alla våra avtal och tar kontakt i det fall att avtalet behöver justeras. Vi räknar emellertid med att dylika situationer hör till undantagen.

När genomförs omstruktureringen?
Enligt planen genomförs ändringen av den juridiska strukturen i slutet av år 2017.

Vad förandras?

Trots att förändringen inte förutsätter några åtgärder av privatkunderna, förändras vissa av våra företagsuppgifter med anledning av ändringen av bolagsstrukturen och flyttningen. De nya kontaktuppgifterna, det nya FO-numret och den nya Swift-adressen/BIC-koden och LEI-koden börjar gälla vid årsskiftet, om ändringen av bolagsformen genomförs som planerat. Fram till dess gäller de nuvarande uppgifterna.

Vilka är bankens företagsuppgifter från och med den 1 januari 2018?

 • Namn: Danske Bank A/S, filial i Finland
 • FO-nummer: 1078693-2 (Danske Bank Abp:s nuvarande FO-nummer upphör att gälla)
 • Adress: Televisionsgatan 1, 00075 DANSKE BANK
 • Telefonnummer: 010 546 0000 (förändras inte)
 • Swift-adress/BIC-kod: DABAFIHH
 • LEI-kod (Legal entity identifier code): MAES062Z21O4RZ2U7M96 (Danske Bank Abp:s nuvarande LEI-kod upphör att gälla)

Hypoteksbankens företagsuppgifter från och med den 1 november 2017 

 • Namn: Danske Hypoteksbank Abp<
 • FO-nummer: 2825892-7
 • Registrerad hemort och adress: Helsingfors, Televisionsgatan 1, 00075 DANSKE BANK
 • Swift-adress/BIC-kod: DAKOFIHH
 • LEI-kod: 7437003G88EHT2TMK409

Vilka uppgifter förändras inte?

 • Bankkontonas nummer
 • E-tjänsterna
 • Webbankkodskoderna och identifieringsprocessen
 • Telefonnumren
 • Kundernas kontaktpersoner

Vilka åtgärder förutsätts av privatkunderna med anledning av förändringen? 

Förändringen förutsätter inga åtgärder av privatkunderna. 

Vilka åtgärder förutsätts av företagskunderna med anledning av förändringen?

Vid årsskiftet ska företagskunderna uppdatera sina betalningsanvisningar och kontrollera att Danske Banks övriga företagsuppgifter också har uppdaterats i företagets system.

Om ...

 • en kund har använt Danske Bank A/S:s filial i Helsingfors vid betalningsförmedlingen, ska kunden ändra bankens namn, adress och Swift-adress/BIC-kod i betalningsanvisningarna för sina kunder och övriga motparter.
  • Från och med den 1 januari 2018 är Danske Bank Abp:s nuvarande BIC-kod DABAFIHH BIC-koden för Danske Bank A/S, filial i Finland.
  • Den gamla BIC-koden för Danske Bank A/S:s filial i Helsingfors gäller under en övergångsperiod på tre månader, dvs. till och med den 31 mars 2018. 
 • en kund har använt Danske Bank Abp vid betalningsförmedlingen, ska kunden endast ändra bankens namn och adress i sina betalningsanvisningar.
 • en kund i sina ekonomiförvaltningsprocesser har använt
  • namnet på Danske Bank Abp eller bankens filial i Helsingfors
  • Danske Bank Abp:s FO-nummer 1730744-7
  • Swift-adressen DABAFIHX för Danske Bank A/S:s filial i Finland

  ska kunden uppdatera företagsuppgifterna. Dessa uppgifter uppdateras i våra system den 1 januari 2018, vilket kan påverka behandlingen av kundernas data. De filformat som används för att inhämta eller skicka data förändras inte.

   

  • Om ett företag har finansiering eller krediter som beviljats av Danske Bank, förblir de oförändrade. Den enda förändringen är att Danske Bank A/S, filial i Finland är motpart till företaget från och med fusionsdagen. Vid fusionen överförs Danske Bank Abp:s samtliga tillgångar och ansvarsförbindelser automatiskt till Danske Bank A/S, och Danske Bank Abp upphör att existera.

Danske Bank och Swift godkänner betalningar med den gamla BIC-koden till och med den 31 mars 2018. Företagskunderna bör dock göra ändringarna i sina betalningsanvisningar och fakturor och informera om ändringarna i god tid före utgången av mars 2018.

Tillsyn & Konsumentskydd

Förlorar de finska tillsynsmyndigheterna sin rätt till tillsyn över Danske Bank i Finland?
Det huvudsakliga tillsynsansvaret överförs till Köpenhamn, men Finansinspektionen har även i fortsättningen en viktig roll. Finansinspektionen övervakar också framöver vårt produkt- och serviceutbud och utövar tillsyn i ärenden som gäller konsumentskydd och penningtvätt.

Kan kunderna också i fortsättningen söka hjälp i problemsituationer hos de finska konsumentmyndigheterna, t.ex. försäkrings- och finansrådgivningen (FINE)?
Ja – förenklingen av den juridiska strukturen inverkar inte på något sätt på detta. De finska konsumenterna kan kontakta försäkrings- och finansrådgivningen och konsumenttvistenämnden såsom tidigare.

Insättningsgaranti

Vad är insättningsgarantifonden?
Privatpersoners, föreningars och företags insättningar på bank omfattas av insättningsgarantin. Syftet med insättningsgarantifonden är att säkerställa återbetalningen av insättarens fordringar, om inlåningsbanken inte själv klarar av att betala dem.

De finska kunderna börjar omfattas av den danska insättningsgarantifonden. Vad innebär det?
EU-ländernas insättningsgarantifonder har till stor del samordnats och det förekommer inga större skillnader mellan insättningsgarantifonderna i Danmark och Finland. Den allmänna nivån för insättningsgarantin i Danmark och Finland är densamma, 100 000 euro.

Mer information om den danska insättningsgarantifonden finns på danska och engelska på www.gii.dk.

Vad om jag redan har ett konto i Danmark och Finland?
Kontot i Danmark omfattas redan av den danska insättningsgarantin. Den enda förändringen till denna del är att båda kontona räknas samman vid beräkningen av den övre gränsen för insättningsgarantin.

Den finska insättningsgarantin omfattar också insättningar till den del som de överstiger 100 000 euro, om medlen erhållits från försäljning av egen bostad. Gäller detta också i Danmark?
Den finska insättningsgarantin omfattar medlen utan övre gräns i sex månader. I Danmark är den övre gränsen för garantin 10 miljoner euro, men den gäller i 12 månader. Dessutom begränsar sig den danska garantin inte enbart till medel från försäljning av egen bostad, utan den gäller också insättningar i anslutning till försäljning av annan fastighet, förutsatt att fastigheten inte har använts i kommersiellt syfte.

Investerarskydd

De finska kunderna överförs också att omfattas av den danska ersättningsfonden för investerarskydd. Vad förändras?
Ersättningsfonden för investerarskydd omfattar investerarnas tillgodohavanden, om en bank eller någon annan instans som tillhandahåller investeringstjänster och som hör till ersättningsfonden inte kan betala investerarens tillgodohavanden. Investerarskydden i Danmark och Finland avviker inte nämnvärt från varandra.

Mer information om den danska ersättningsfonden för investerarskydd finns på danska och engelska på www.gii.dk.

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.