Den juridiska strukturen förenklas

Danske Bank Grupp planerar att förenkla sin organisation och slå samman sin verksamhet i Finland med gruppens moderbolag Danske Bank A/S. Efter samgången tillhandahålls våra banktjänster i Finland av Danske Bank A/S, Finland filial.

Ändringen förutsätter inga åtgärder från våra kunder.

Sammanslagningen av funktionerna är huvudsakligen en intern juridisk omstrukturering inom banken, som inte har någon inverkan på dina banktjänster.

Omstruktureringen av vår organisation innebär att våra finländska kunder överförs att omfattas av insättningsgarantifonden och ersättningsfonden för investerarskydd i Danmark. Insättningsgarantin och investerarskyddet har till stor del samordnats inom EU och den allmänna nivån för insättningsgarantin är densamma i Finland och Danmark, dvs. 100 000 euro. Läs mer om insättningsgarantin i bilagan.
Insättningsgarantin (pdf)

Vår bankverksamhet i Finland sträcker sig 130 år tillbaka i tiden och vår ambition är att också i fortsättningen vara din mest pålitliga ekonomiska partner. En enklare organisation bidrar till att stödja detta mål – ju klarare och effektivare vår organisation är, desto lättare kan vi utveckla vår verksamhet.

Vårt mål är att genomföra ändringen av bolagsstrukturen vid utgången av år 2017. Fullföljandet av planen förutsätter ännu bland annat myndighetsbeslut.


Vanliga frågor

Varför har jag fått ett brev om att Danske Banks bolagsstruktur förändras?br> Vi ville informera kunderna om våra planer att slå samman våra funktioner i Finland – Danske Bank Abp och Danske Bank A/S:s filial i Helsingfors. Våra kunder har underrättats om detta antingen per brev eller med ett meddelande i webbanken.

Alla banktjänster fortsätter i samma form som tidigare, ändringen av den juridiska strukturen inverkar inte på dem.

Jag är inte kund hos Danske Bank, varför har jag fått ett meddelande om saken till MobilePay?
Danske Bank Abp som juridiskt bolag är MobilePays tjänsteleverantör i Finland, varför också de som använder MobilePay har underrättats om förändringen i tjänsteleverantörens företagsstruktur.

Varför ändrar Danske Bank sin juridiska struktur?
Syftet med den planerade omstruktureringen är att förenkla vår företagsstruktur. Ju enklare vår organisation är, desto lättare är det för oss att utveckla våra tjänster till fördel för våra kunder.

Sammanslagningen av funktionerna är i första hand en juridisk och intern omstrukturering, som inte har någon inverkan på våra banktjänster och den kräver inga åtgärder från kundernas sida.

Hur inverkar ändringen av bolagsstrukturen på Danske Banks tjänster i Finland?
Alla banktjänster fortsätter i samma form som tidigare, ändringen av den juridiska strukturen inverkar inte på dem.

Vad händer med Danske Banks kontor i Finland?
Ändringen av bolagsstrukturen har ingen inverkan på vårt kontorsnät.

Vad händer t.ex. med bankkonton, kort eller bostadslån?
Ur kundens synvinkel förändras ingenting. Alla tjänster och produkter behålls oförändrade.

Vad om jag redan haft ett konto i Danske Bank A/S?
Kontonumren är oförändrade, liksom också inloggningen till tjänsterna. Efter en övergångsperiod byts BIC-koden för de nuvarande bankkontona hos Danske Bank A/S, Helsingfors filial. Kunderna informeras senare om detta mer ingående.

Hur inverkar förändringen på mina fondplaceringar eller min placeringsförsäkring?
Inte på något sätt.

Mitt företag har ett avtal med Danske Bank Abp. Vad händer med avtalet?
I finsk lag tillämpas i regel principen om universalsuccession, vilket innebär att avtal som ingåtts med Danske Bank Abp gäller i oförändrad form med nya Danske Bank A/S, Finland filial som andra avtalspart. Vi kommer emellertid att se över alla våra avtal och tar kontakt i det fall att avtalet behöver justeras. Vi räknar emellertid med att dylika situationer hör till undantagen.

När genomförs omstruktureringen?
Enligt planen genomförs ändringen av den juridiska strukturen i slutet av år 2017.

Vad är företagets namn och adress i framtiden?
Företaget byter namn till Danske Bank A/S, Finland filial och adressen är Televisionsgatan 1, Helsingfors, 00075 DANSKE BANK.


Tillsyn & Konsumentskydd

Förlorar de finska tillsynsmyndigheterna sin rätt till tillsyn över Danske Bank i Finland?
Det huvudsakliga tillsynsansvaret överförs till Köpenhamn, men Finansinspektionen har även i fortsättningen en viktig roll. Finansinspektionen övervakar också framöver vårt produkt- och serviceutbud och utövar tillsyn i ärenden som gäller konsumentskydd och penningtvätt.

Kan kunderna också i fortsättningen söka hjälp i problemsituationer hos de finska konsumentmyndigheterna, t.ex. försäkrings- och finansrådgivningen (FINE)?
Ja – förenklingen av den juridiska strukturen inverkar inte på något sätt på detta. De finska konsumenterna kan kontakta försäkrings- och finansrådgivningen och konsumenttvistenämnden såsom tidigare.


Insättningsgaranti

Vad är insättningsgarantifonden?
Privatpersoners, föreningars och företags insättningar på bank omfattas av insättningsgarantin. Syftet med insättningsgarantifonden är att säkerställa återbetalningen av insättarens fordringar, om inlåningsbanken inte själv klarar av att betala dem.

De finska kunderna börjar omfattas av den danska insättningsgarantifonden. Vad innebär det?
EU-ländernas insättningsgarantifonder har till stor del samordnats och det förekommer inga större skillnader mellan insättningsgarantifonderna i Danmark och Finland. Den allmänna nivån för insättningsgarantin i Danmark och Finland är densamma, 100 000 euro.

Mer information om den danska insättningsgarantifonden finns på danska och engelska på www.gii.dk.

Vad om jag redan har ett konto i Danmark och Finland?
Kontot i Danmark omfattas redan av den danska insättningsgarantin. Den enda förändringen till denna del är att båda kontona räknas samman vid beräkningen av den övre gränsen för insättningsgarantin.

Den finska insättningsgarantin omfattar också insättningar till den del som de överstiger 100 000 euro, om medlen erhållits från försäljning av egen bostad. Gäller detta också i Danmark?
Den finska insättningsgarantin omfattar medlen utan övre gräns i sex månader. I Danmark är den övre gränsen för garantin 10 miljoner euro, men den gäller i 12 månader. Dessutom begränsar sig den danska garantin inte enbart till medel från försäljning av egen bostad, utan den gäller också insättningar i anslutning till försäljning av annan fastighet, förutsatt att fastigheten inte har använts i kommersiellt syfte.


Investerarskydd

De finska kunderna överförs också att omfattas av den danska ersättningsfonden för investerarskydd. Vad förändras?
Ersättningsfonden för investerarskydd omfattar investerarnas tillgodohavanden, om en bank eller någon annan instans som tillhandahåller investeringstjänster och som hör till ersättningsfonden inte kan betala investerarens tillgodohavanden. Investerarskydden i Danmark och Finland avviker inte nämnvärt från varandra.

Mer information om den danska ersättningsfonden för investerarskydd finns på danska och engelska på www.gii.dk.