Välkommen som vår kund

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att bli kund hos oss. För att säkerställa en trygg skötsel av ärenden och upprätthålla ett ömsesidigt förtroende är det viktigt att vi har så bra kännedom om alla våra kunder som möjligt. På detta sätt kan vi också bättre svara på våra kunders behov. Dessutom är bankerna enligt lag skyldiga att identifiera och känna sina kunder och därför ställer vi många frågor i anslutning till din företagsverksamhet. I förteckningen nedan kan du läsa vilka uppgifter som det är bra att ha till hands när du kontaktar oss.

Bli kund

Dessa uppgifter behövs:

 • Grundläggande uppgifter om företaget: FO-nummer (förutom om det är fråga om ett nytt företag), uppskattad omsättning och en uppskattning av antalet inkommande och utgående betalningar.

 • Uppgifter om de personer som äger företaget eller utövar bestämmanderätt i företaget antingen direkt eller indirekt, eller som innehar över 25 procent av det röstetal som aktierna/andelarna medför. För dessa verkliga förmånstagare behöver vi uppgift om namn, personbeteckning, e-postadress och ägarandelar samt en kopia av deras pass eller identitetskort.

 • Namnet på de personer som har namnteckningsrätt, hemvistland samt personbeteckning eller födelsedatum. För personer med namnteckningsrätt behöver vi också uppgifter om huruvida de har personliga bankkoder med vilka de kan underteckna bankens serviceavtal.

 • Beskrivning av ägarförhållandena i nedladdningsbar form (t.ex. jpg, pdf, doc).

 • Kopia av ditt officiella identitetsbevis (pass eller identitetskort) och som kompletterande identifieringsverktyg en kopia av körkort, pass eller identitetskort.

 • Företagets bokslutsuppgifter för den senaste räkenskapsperioden som finns att tillgå.

 • Om det är fråga om ett nyetablerat företag, behövs också kopior av företagets stiftelsehandlingar. De omfattar:
  • Stiftelseavtal (myndighetsversion, varav framgår fullständig personbeteckning)
  • Etableringsanmälan (blankett Y1, dvs. myndighetsversioner av grunddelen, Patent- och registerstyrelsens del och Skatteförvaltningens del)
  • Bolagsordning

 • Om en medlem i företagets högsta ledning, verklig förmånstagare, person med namnteckningsrätt, fullmaktsinnehavare eller en familjemedlem till en sådan person är en person i politiskt utsatt ställning, behöver vi uppgift om personens namn, personbeteckning eller födelsedatum, adress och nationalitet. Med person i politiskt utsatt ställning avses en person som under de senaste två åren haft uppdrag som bl.a. ambassadör, general, parlamentsledamot eller motsvarande betydande offentligt uppdrag i Finland eller något annat land.

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.