MiFID II – Mer detaljerad översikt på dina placeringar

Det nya MiFID II-direktivet trädde i kraft den 3 januari 2018

 

Beslutet att börja investera kan i dag vara viktigare än någonsin tidigare. Räntorna är låga och vi lever allt längre. Därför kan investering ha en avgörande betydelse, när du vill förverkliga dina drömmar eller satsa på nya affärsmöjligheter.

Investering är emellertid alltid förenat med risker. Därför är det viktigt att du som investerare har tillgång till all information som du behöver både innan du fattar placeringsbeslutet och efter det. På detta sätt har du alltid tillgång till bästa möjliga information när du tar beslut som gäller din ekonomi.

Danske Bank utvecklar sina investeringstjänster under 2018. De ändringar som införs i tjänsterna motsvarar EU:s nya MiFID II-direktiv.

Tre sätt för mer information om investeringarna

 • Oftare information om investeringarna

  När du gjort en investering håller vi dig kontinuerligt uppdaterad med dess utveckling. Vi säkerställer att du alltid har tillgång till alla de uppgifter som du behöver.

  • Individuella rapporter oftare än tidigare
   Du får i fortsättningen en individuell placeringsrapport varje kvartal. I rapporterna ingår bland annat detaljerade och aktuella uppgifter om de kostnader som hänför sig till dina investeringar.

  • Meddelande, om värdet på dina investeringar sjunker
   Om du valt en diskretionär kapitalförvaltningslösning, där vi tar hand om din placeringsportfölj och gör investeringarna för din räkning, får du ett meddelande om värdet på din portfölj sjunker med över 10 procent jämfört med den föregående rapporten. Du får också ett meddelande om du har produkter med hävstång eller liknande strukturerade investeringsprodukter och deras värde sjunker med över 10 procent jämfört med det högsta inköpspriset. 
 • Mer uttömande information om kostnaderna

  Vid beslutet om investeringssätt är kostnaderna för de olika alternativen ett viktigt kriterium. Från och med januari har investerarna ännu enklare tillgång till omfattande uppgifter om kostnaderna.

  • Rapporterna innehåller mer detaljerade uppgifter om kostnaderna
   Rapporterna innehåller i fortsättningen uppgifter om totalkostnaderna både i procent och i euro. Dessutom specificeras kostnadernas sammansättning mer ingående.

  • Uppgifter om kostnaderna för enskilda värdepapperstransaktioner
   Om du handlar med enskilda värdepapper, erbjuder vi i fortsättningen utöver de nuvarande prisuppgifterna också tillgång till en kostnadsguide. Guiden innehåller exempel på kostnaderna i anslutning till köp, försäljning och innehav av värdepapper. Du kan använda guiden som hjälp vid bedömningen av potentiella investeringsobjekt.
 • Mer transparent handel

  Vi erbjuder i fortsättningen mer uttömmande information om värdepappershandel. På detta sätt ser du som investerare enklare att vi utför handelsorder till rimligt pris. Dessutom kan investerarna vid behov ta fram detaljerade uppgifter om sina tidigare transaktioner.

  • Uppgifter om utförande av transaktioner
   I fortsättningen erbjuder vi investerarna tillgång till kvartalsrapporter med information om hur vi fullgjort vårt åtagande att genomföra värdepapperstransaktioner till rimligt pris med beaktande av tid, belopp och likviditet. Kvartalsrapporterna finns på adressen www.danskebank.com/bestexecution (på engelska).

Måste jag göra något?

 • Om investeraren är en privatperson 

  Om investeraren är en privatperson 

  De som investerar i egenskap av privatpersoner ska lämna banken uppgift om sitt medborgarskap. Dessutom ska de uppge eventuellt dubbelt medborgarskap. Därför ber vi inom den närmaste framtiden investerarna att bekräfta sina uppgifter om medborgarskap.

  Kravet baserar sig på det nya MiFID II-direktivet. Dess syfte är att underlätta myndigheternas tillsyn av investeringsmarknaden, vilket förbättrar säkerheten för alla investerare.

 • Om investeraren är ett företag, en organisation eller stiftelse

  Om investeraren är ett företag, en organisation eller stiftelse

  Företag, organisationer och stiftelser som bedriver investeringsverksamhet ska skaffa ett LEI-nummer (Legal Entity Identifier) före 2018. Utan LEI-nummer kan de inte fortsätta handla med värdepapper och derivat på börser i Europa eller på andra handelsplatser för värdepapper.

  Kravet baserar sig på det nya MiFID II-direktivet. Dess syfte är att underlätta myndigheternas tillsyn av investeringsmarknaden, vilket förbättrar säkerheten för alla investerare.

  Mer information om LEI-numret

Information om MiFID II

MiFID II är en förkortning av Markets in Financial Instruments Directive II. Direktivet innehåller ett stort antal bestämmelser som gäller investering. Bestämmelserna gäller för hela EU-området.

Direktivet syftar till att stärka investerarskyddet, säkerställa en stabil inre marknad och öka transparensen. Alla kunder som placerar gynnas av ändringen.

MiFID II är det mest omfattande regelverket för finanssektorn i EU:s historia. För investerarna innebär direktivets ikraftträdande flera förändringar. Ändringarna trädde i kraft den 3 januari 2018 i alla banker med verksamhet inom EU.

Läs mer på Danske Banks sida om MiFID-direktivet

MiFID II-direktivet (Markets in Financial Instruments-Directive 2014/65/EU)