Kundkännedom

Ömsesidigt förtroende

Bankverksamhet baserar sig på ömsesidigt förtroende, som föds genom individuell betjäning utifrån kundens behov. När vi känner dina behov, kan vi ge dig råd och erbjuda lämpliga lösningar för just din livssituation.

Skyldigheter enligt lag

Vi är enligt lag skyldiga att identifiera och känna våra kunder. Vi måste fastställa din identitet genom tillförlitliga identifikationshandlingar och kontrollera med dig vilka banktjänster du behöver och hur du använder dem.

Utöver din ekonomiska ställning måste vi vid behov försäkra oss om kontomedlens ursprung och på vilket sätt du avser att använda ditt konto. Vi måste också utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning. Vi frågar även i vilket land du är skattskyldig, eftersom det förutsätts i de internationella avtal som Finland ingått. (Lagen om beskattningsförfarande 18.12.1995/1558).

Förhindrande av ekonomisk brottslighet

Genom dessa lagbaserade åtgärder strävar vi efter att förhindra ekonomisk brottslighet, penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi är enligt lag skyldiga att bistå med vår hjälp för att förhindra, avslöja och utreda brottslighet samt att inleda undersökning av eventuellt brott. När vi känner våra kunder väl, kan vi vara din mest pålitliga ekonomiska partner.

Konfidentialitet

Vi ställer frågor när du blir kund hos oss och också regelbundet under kundförhållandet. Alla uppgifter som du lämnar behandlas konfidentiellt i enlighet med lagarna gällande bankhemlighet samt insamling och lagring av personuppgifter. De uppgifter som samlats in för att uppfylla bankens lagstadgade skyldigheter i anslutning till kundkontroll används inte för något annat syfte. Uppgifterna utnyttjas t.ex. inte vid marknadsföring.

Var på din vakt!

Kom ihåg att Danske Bank aldrig begär uppgifter om dina bankkoder eller kreditkort via e-post eller telefon. Danske Bank frågar heller aldrig på sin webbplats eller i webbanken om numret, giltighetstiden eller PIN-koden för ditt kort. Med tanke på din säkerhet använder vi inte e-post för att ta emot eller sända konfidentiella uppgifter.

Säkerställ att den anordning som du använder, om det så är en dator, pekplatta eller mobiltelefon, är skyddad, antivirusprogrammet uppdaterat och brandväggen i funktion.

Förvara och använd dina bankkoder omsorgsfullt och ge dem aldrig till utomstående personer.

Kontroll av kundens identitet

Kundens identitet kontrolleras utifrån en giltig identifikationshandling som beviljats av myndighet, t.ex. pass eller identitetskort. I vissa situationer kan identiteten verifieras elektroniskt genom användning av ett identifieringsverktyg för stark autentisering, dvs. i praktiken bankkoder.

Enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism ska en kopia av det dokument som använts för att kontrollera identiteten eller tillräckliga uppgifter om dokumentet bevaras.

Om någon handlar på en annan persons vägnar eller till förmån för en annan person behöver banken också uppgifter om den andra partens identitet.

Identitetshandlingar som godkänns på kontoren

Handlingar utfärdade av finsk myndighet

  • Identitetskort
  • Nationellt pass (inte främlingspass)

Resedokument utfärdade av utländsk myndighet

  • Nationellt pass (inte främlingspass)
  • Identitetskort som utfärdats av myndighet i EU- och Schengenområdet (försett med chipp, hologram eller optiska säkerhetsdetaljer)
  • Danske Banks idedentifieringsprinciper 

Kundkännedom

Bankerna måste ha tillräckliga uppgifter om sina kunders ekonomiska verksamhet, dess omfattning samt grunderna för användningen av bankens tjänster. Uppgifterna ska hållas uppdaterade också under kundförhållandet och de ska bevaras på lämpligt sätt. 

Banken är skyldig att ställa frågor om kundernas finansiella ställning, skattskyldighet och eventuell politiskt utsatt ställning. Vid behov begärs av kunden tilläggsuppgifter om kontomedlens ursprung och användningssyfte samt dokument som bekräftar uppgifterna.

Genom att begära uppgifter och utredningar kan banken förstå grunderna för kundernas sedvanliga banktransaktioner och notera och utreda ovanliga eller avvikande affärstransaktioner. På detta sätt kan banken säkerställa en trygg skötsel av kundernas ärenden.

I samband med kreditgivning ska banken i egenskap av kreditgivare bedöma om en konsument klarar av att uppfylla sina skyldigheter enligt kreditavtalet. I samband med tillhandahållandet av investeringstjänster ska banken i sin tur bedöma produktens ändamålsenlighet eller lämplighet för kunden.

Internationella avtal i anslutning till utbyte av skatteuppgifter

Internationella avtal om automatiskt utbyte av skatteuppgifter inverkar på vilka uppgifter banken begär av sina kunder. I enlighet med internationella förbindelser utbyter Finland automatiskt beskattningsuppgifter med de länder som omfattas av avtalen om utbyte av skatteuppgifter och annan internationell reglering.

Finland har ingått det s.k. FATCA-avtalet om automatiskt informationsutbyte med Förenta staterna. Dessutom förpliktar OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard CRS och ändringen av EU-direktivet DAC2 Finland. Syftet med informationsutbytet är att effektivisera skattekontrollen och göra det svårare att kringgå skatter.

I enlighet med de lagar och internationella avtal som godkänts av riksdagen ska banker och andra finansinstitut identifiera den skatterättsliga hemviststaten för sina kunder och lämna uppgifter om kundernas tillgångar och inkomster till Skatteförvaltningen. Kunderna ska i sin tur lämna de tilläggsuppgifter om sig själva till banken som behövs för att fastställa kundens skatterättsliga hemviststat. Skatteförvaltningen vidarebefordrar dessa uppgifter till de länder med vilka den har en överenskommelse eller någon annan förbindelse och på motsvarande sätt får Finland från andra länder uppgifter som gäller tillgångar och inkomster utomlands och som påverkar beskattningen av personer bosatta i Finland.

Vi ber dig fylla i en utredning om din skattskyldighet och meddela oss ditt eventuella utländska skatteidentifikationsnummer när du blir kund hos oss eller om ditt hemland eller beskattningsland förändras. Vi hjälper dig vid behov med den utredning som behövs, men notera att Danske Bank inte kan ge skatterådgivning. Om du t.ex. har frågor i anslutning till ditt skattemässiga hemvistland, vänligen kontakta en skatteexpert.

Utredning av skattskyldighet

Fyll vid behov i en utredning av din skattskyldighet. Kom ihåg att underteckna blanketten efter att du skrivit ut den. Du kan skicka den ifyllda och undertecknade blanketten som en skannad bilaga till ett meddelande via webbanken eller lämna in den på vårt kontor.

Frågor och svar

Ytterligare information

Om du vill läsa mer om kundkontroll och internationellt informationsutbyte, hittar du information på Finansinspektionens och Skatteförvaltningens webbplatser:

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading