Studielån

Med studielånet kan du finansiera ditt uppehälle under studietiden och koncentrera dig på studierna i stället för att förvärvsarbeta. Du behöver ingen separat säkerhet för lånet, eftersom studielånet beviljas statsborgen. Du betalar räntorna och börjar amortera på lånet först efter att du är klar med dina studier.

Har du fått beslut om studiepenning, bostadstillägg och statsborgen för studielån från Folkpensionsanstalten?

Ansök om studielån via webbanken

Förmånlig kredit

Studielånet är statsgaranterat och du behöver därför inga andra säkerheter eller borgensmän. Under studiestödstiden läggs räntorna till kapitalet, du börjar alltså betala räntorna och amortera på lånet först när du slutfört dina studier.

Studielånskompensation

Under vissa förutsättningar kan du få studielånskompensation från Folkpensionsanstalten. Det innebär att Folkpensionsanstalten betalar en del av ditt studielån.

Läs mer om studielånskompensation (kela.fi)

Mer om studielånet

Studielånets belopp

Beloppet av studielånets statsborgen beror på din ålder och din studieinrättning.

Folkpensionsanstalten fattar i allmänhet beslut om studiestöd för hela studietiden för examen och skickar årligen ett meddelande till den studerande. Vi iakttar i lånebeslutet de garantibelopp och uttagstider som Folkpensionsanstalten meddelat. Folkpensionsanstalten kan höja garantin under pågående termin. Du ska emellertid själv be om höjning av lånet.

Läs mer om hur studiestödet fastställs (fpa.fi)

Inbetalning av lånet på konto

Du kan inom ramen för lånets uttagsposter lyfta studielånet under läsåret antingen på en gång eller som flera separata uttag.

Uttagsposterna kan lyftas fram till slutdagen för din sista uttagspost. Den del av lånet som du inte utnyttjat före denna dag annulleras i sin helhet.

Återbetalning av studielånet

Om återbetalningen avtalas i skuldebrevet. På återbetalningsplanen inverkar beloppet av kapitalet och antalet gånger som räntorna har kapitaliserats. Återbetalningen av studielånets kapital börjar i allmänhet 1,5 år efter den sista kapitaliseringen, och senast 15 år efter det första uttaget av studielån. Den beräknade återbetalningstiden är lika många år som antalet gånger räntan varje halvår har lagts till kapitalet under studietiden, dock högst 15 år . Om exempelvis räntan har kapitaliserats under fyra års tid, dvs. åtta gånger, är den beräknade återbetalningstiden åtta år.

När räntorna sista gången kapitaliseras, får du av oss ett förhandsmeddelande om återbetalningsplanen där du ser amorteringarnas storlek och förfallodagarna. Vi meddelar dig således i god tid innan återbetalningen börjar.

Ändringar i studielånet

Du kan ansöka om olika ändringar av lånet, såsom amorteringsfrihet eller en ändring av betalningsplanen behändigt genom att kontakta oss. Om du exempelvis betalar av på ditt studielån och fortsätter att studera utan statens studiestöd, kan du ansöka om en ändring av återbetalningstiden för amorteringarna. Ändringarna handläggs alltid på basis av ansökan och för eventuella ändringar debiteras en serviceavgift enligt gällande servicetaxa.

Priser och villkor

Ränta

Studielånets ränta binds automatiskt till 12 månaders Euribor.

För de terminer som du får studiestöd samt för den termin som följer på en studiestödstermin läggs räntorna till kapitalet. Räntan förfaller regelbundet till betalning 15.6 och 15.12.

När banken får ett meddelande från Folkpensionsanstalten om att studiestödet har upphört, ska räntan betalas till fullt belopp och räntorna kapitaliseras inte längre.

Priser

För öppning och höjning av studielånet uppbärs expeditionsavgift, likaså för extra uttag av lån. Det första uttaget samt uttaget efter en eventuell höjning av lånet är avgiftsfritt.

Priserna framgår av vid var tid gällande servicetaxa.

Beviljande av lån förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut.

Exempel: Om kunden tar ett studielån på 8000 euro med en lånetid på 15 år och 12 månaders euribor-ränta används som referensränta för lånet, är den totala räntan på lånet 4,129 %. (Den effektiva räntan beräknad enligt konsumentskyddslagen 5,632 %). Det totala beloppet av krediten och de övriga kreditkostnaderna är 11 269,13 euro, inkl. regleringsprovisionen 30 euro och avgiften för automatisk kontodebitering 2,50 euro/betalningspost. Antalet betalningsposter är 180. (Uppgifterna enligt situationen 13.5.2024)

Läs mer


Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.