Att förlora en anhörig och dödsboets bankärenden

Ett dödsfall kräver också mitt i sorgen en hel del praktiska arrangemang. Du måste ordna med begravning, sköta dödsboets räkningar och göra en bouppteckning. Här har vi samlat några råd för hur du kommer i gång med att sköta dödsboets penningaffärer.

 • Underrätta banken om dödsfallet

  Bankerna får officiellt uppgift om att en kund avlidit via Befolkningsregistercentralen. Det lönar sig emellertid att så snabbt som möjligt själv meddela om dödsfallet. Du kan lämna in en dödsattest eller ett ämbetsbevis, varav dödsuppgiften och den avlidnas identitet framgår. Det räcker med en kopia av attesten eller beviset. Vem som helst av de anhöriga kan göra anmälan.

 • Dispositionsrätten till den avlidnas konton och kort samt betalningsavtal

  Dispositionsrätten till den avlidnas konton och kort annulleras, när uppgiften om dödsfallet har bekräftats av Befolkningsregistercentralen.

  Betalningsavtal som fogats till kontot, med undantag av e-fakturor, fortsätter som tidigare. Det lönar sig ändå att se över eventuella betalningsavtal hos banken så tidigt som möjligt för att undvika eventuella tråkiga överraskningar.

  Dödsboets penningaffärer före bouppteckningen

  Vem som helst av boets delägare kan utan fullmakt betala fakturor som kommit till den avlidna samt räkningar som direkt anknyter till dödsfallet, såsom begravningskostnader. Pappersfakturor som adresserats till dödsboet eller den avlidna kan lämnas in till banken för betalning i ett betalkuvert. Det går också att betala fakturorna på vilket Danske Banks kontor som helst.

 • Inled dödsboutredningen så fort som möjligt

  Bouppteckningen, dvs. en förteckning över dödsboets delägare och den avlidnas tillgångar och skulder, ska göras inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen behövs för att arvsbeskattningen ska kunna verkställas.

  Danske Bank och de flesta andra banker skickar automatiskt den avlidnes servicesammandrag till den avlidnes hemadress efter att ha informerats om kundens död. Änkans servicesammandrag ska beställas separat. Danske Banks servicesammandrag nämner alla konton, bankfack, depåer, fonder, krediter samt säkerheter och garantier som finns i Danske Bank-koncernen. Information om tjänster som köpts via Danske Bank, till exempel lånegarantiförsäkringar eller Mandatums investeringsprodukter, fås från bolaget i fråga.

  Beställ servicesammandraget med dödsboets serviceformulär (på finska) eller ta kontakt med vår kundservice.

  Bouppteckning

  • Skaffa ämbetsbevisen från församlingen eller magistraten.
  • Beställ en engagemangsspecifikation, dvs. en specifikation över den avlidnas, och vid behov också den efterlevande partens, bankaffärer.
  • En specifikation över den efterlevande partens bankaffärer kan endast beställas av den efterlevande själv.
  • En delägare i boet har rätt att ensam beställa en engagemangsspecifikation.
  • Mer information om och anvisningar för hur du gör en bouppteckning finns på skattemyndighetens webbplats: skatt.fi
 • Vem är delägare i dödsboet?

  Delägare i dödsboet är alla lagenliga arvingar, universella testamentstagare samt med stöd av giftorätt den efterlevande maken eller makan ända tills avvittringen har verkställts. För att dödsboets delägare tillförlitligt ska kunna fastställas, behövs den avlidnas släktutredning (en obruten kedja av ämbetsbevis från 15 års ålder fram till dödsdagen). Släktutredningen görs med hjälp av de ämbetsbevis som fås från magistraterna och församlingarna.

 • Personförsäkringar

  Om den avlidna har haft en personförsäkring, måste försäkringsuppgifterna utredas, eftersom personförsäkringar som gällde vid tidpunkten för dödsfallet ska antecknas i tilläggsuppgifterna i bouppteckningen. Uppgift om en eventuell liv- eller pensionsförsäkring fås från försäkringsbolaget.

  Det lönar sig för försäkringens förmånstagare att ansöka om dödsfallsersättning utan dröjsmål, eftersom det av ersättningsbeslutet framgår alla de uppgifter som ska uppges i bouppteckningens tilläggsuppgifter. Om ett förmånstagarförordnande ingår i försäkringen, betalas ersättningen ut direkt till förmånstagaren. Då står tillgångarna oftast snabbare till mottagarnas förfogande, och man behöver inte vänta på att bouppteckningen ska bli klar och att boutredning och arvskifte förrättas.

 • Bouppteckningen ska lämnas in till banken

  Lämna in en kopia av bouppteckningen och dess bilagor till banken. Om bouppteckningen inte har fastställts, ska till bilagorna fogas en obruten släktutredning, så att dödsboets delägare tillförlitligt kan fastställas. Delägaruppgifterna i bouppteckningen kan fastställas vid magistraten. Det underlättar skötseln av ärendena i fortsättningen, eftersom banken då inte varje gång separat behöver kontrollera att delägaruppgifterna är korrekta.

  Det tar sin tid att granska bouppteckningshandlingarna. Du har därför nödvändigtvis inte genast möjlighet att sköta bankärenden, även om bouppteckningen med bilagor har lämnats in till banken.

  Dödsboets penningaffärer efter bouppteckningen

  För att utöver att betala räkningar kunna sköta andra bankärenden för den avlidna behövs fullmakt. Dödsboets delägare kan befullmäktiga en person att företräda dödsboet. En specificerad fullmakt ska undertecknas av samtliga delägare i boet.

  Hantering av dödsboets bankärenden hos Danske Bank: Fullmakt (pdf)

 • Hur du kan skicka in dödsboets dokument

  Du kan skicka in dokument

  • genom dödsboets serviceformulär (på finska) med finska bankkoder
  • som bilaga till ett webbanksmeddelande
  • per e-post till kuolinpesa@danskebank.fi
  • per post till Danske Bank, Kuolinpesät, PL 1245, 00075 DANSKE BANK
  • eller genom att lämna dokumenten till närmaste kontor

  Vid behov kontaktar vi dig om vi behöver origanala dokument eller annan tilläggsinformation.

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.