Akava logo

Som studerandemedlem i Akava får du förmånligare tillgång till byggklossarna för ekonomisk sinnesfrid, dvs. Fygge

Pengar eller förmögenhet innebär inte automatiskt lycka, men de erbjuder ekonomisk sinnesfrid och ekonomisk självständighet. Därför är det viktigt att du känner din egen ekonomi, förbereder dig inför framtiden och sparar och vid behov också drar nytta av statens studiestöd. Förmånerna är avsedda för Akavas studerandemedlemmar i åldern 18–32 år.

Kontrollera om du har rätt till förmånerna

Dra nytta av din förmån

Danske Silver-paketet utan månadsavgift

Som studerandemedlem i Akava får du Danske Silver-paketet för dagliga banktjänster med Danske-konto, Mastercard Debit-kort och bankkoder utan månadsavgift. 

Du håller enkelt koll på din ekonomi i mobilbanken med verktyget Inkomster och utgifter.

Mastercard Gold-kombinationskort utan årsavgift

Som studerande kan du ansöka om Mastercard Gold Credit/Debit-kombinationskort utan årsavgift. 

Kreditkortet är ett viktigt betalningsmedel för den som reser och en ekonomisk reserv – använd det med eftertanke så att inkomsterna och utgifterna hålls i balans. 

Läs mer om Mastercard Gold och ansök om kort

Krediträntan för MasterCard Gold Credit/Debit är 3 månaders euribor plus 11 procentenheter. Den effektiva räntan på kreditkortet är 20,3 % beräknad på en kredit på 2 000 euro (5.1.2024). Det uppskattade totala kreditbeloppet som ska betalas jämte ränta och kostnader är 2 204,37 euro beräknat på en kredit på 2 000 euro (5.1.2024). Det uppskattade totala beloppet av den kredit som ska betalas och den effektiva räntan har beräknats utifrån antagandet att kredittiden är ett år och att krediten har utnyttjats fullt ut, räntan på krediten är 15,0 % och den årliga kortbetalningen 38 euro förblir oförändrad under hela kredittiden och krediten återbetalas i 12 lika stora poster med en månads mellanrum. Avtalet gäller tills vidare. Räntan justeras med tre månaders mellanrum enligt referensräntan för den första bankdagen i mars, juni, september och december. För att kortet ska beviljas förutsätts att villkoren för beviljande av krediten har uppfyllts. För att fatta ett kreditbeslut kontrollerar Danske Bank kundens personliga kredituppgifter hos Suomen Asiakastieto Oy och det positiva kreditupplysningsregistret. Krediten beviljas av Danske Bank A/S, Finland filial.

Studielån utan expeditionsavgifter och 0 % marginal

Du kan få ett nytt studielån utan öppnings-, höjnings- och uttagsarvoden. För Akavas studerandemedlemmar är studielånets marginal 0 %, när lånet har sökts efter den 3 juni 2024. Marginalförmånen är i kraft 5 år från det att avtalet om marginalförmån har undertecknats. Förmånen beviljas inte på lån som överförs från andra banker.

Du kan lyfta studielån till ditt konto varje månad efter behov. Samtidigt kan ett outnyttjat lån fungera som en buffert i händelse av överraskande utgifter.

 Läs mer och ansök om studielån

Exempel: Om kunden tar ett studielån på 8000 euro med en lånetid på 15 år och 12 månaders euribor-ränta används som referensränta för lånet, är den totala räntan på lånet 4,129 %. (Den effektiva räntan beräknad enligt konsumentskyddslagen 5,632 %). Det totala beloppet av krediten och de övriga kreditkostnaderna är 11 269,13 euro, inkl. regleringsprovisionen 30 euro och avgiften för automatisk kontodebitering 2,50 euro/betalningspost. Antalet betalningsposter är 180. (Uppgifterna enligt situationen 13.5.2024)
Beviljandet av lån förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut. För kreditbeslutet kontrollerar Danske Bank kundens kreditupplysningar hos Suomen Asiakastieto Oy och det positiva kreditregistret.

Förmån värd 30 euro på nytt avtal om regelbundet sparande 

Öppna avtal om regelbundet sparande i mobilbanken och gör den första fondteckningen, så överför vi nästa månad 30 euro på ditt konto.

Gör sparandet till en vana. Månadssparande i fonder är ett lätt sätt att bli bekant med investering och sprida investeringarna t.ex. med en tia varje månad.

Detta är inte en fullständig beskrivning av fonderna eller de risker som är förenade med dem. Före ett investeringsbeslut ska kunden bekanta sig med fondernas faktablad och övrigt fondmaterial.
De fonder som är registrerade i Finland förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab. Danske Bank A/S, Finland filial fungerar som Danske Invest Fondbolags ombud vid tillhandahållandet av placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget. De fonder som är registrerade i Danmark och Luxemburg förvaltas av Danske Invest Management A/S. Danske Bank A/S ansvarar som ombud för distributionen av de fonder som förvaltas av Danske Invest Management A.S. Danske Bank A/S har utsett filialen i Finland att fungera som ombud vid tillhandahållandet av placeringsfonder som förvaltas av fondbolagen i Finland. Fondernas faktablad, övrigt fondmaterial och ytterligare information om fonderna finns på adressen danskeinvest.fi.

De 5 första aktieaffärerna på aktiesparkontot utan courtage

När du öppnar ett nytt aktiesparkonto får du de 5 första köp- eller säljtransaktionerna utan courtage. Courtaget för de 5 första transaktionerna återbetalas till dig, när alla 5 affärer har slutförts. Förmånen är i kraft i 3 år efter att du undertecknat avtalet om särskilda förmåner för Akavas studerandemedlemmar. 

Dessutom får du tillgång till handelstjänsten och aktieförvar utan månadsavgift.

Materialet är allmän information och ger inte en fullständig beskrivning av investeringsobjektet eller de risker som är förenade med det. Före ett investeringsbeslut ska kunden bekanta sig med investeringsobjektets egenskaper, risker och beskattning.
Investering är alltid förenat med ekonomisk risk. Den eftersträvade avkastningen kan utebli och det investerade kapitalet kan delvis eller i sin helhet gå förlorat. Det finns skäl att komma ihåg att den historiska avkastningen inte utgör någon garanti för framtida avkastning. Kunden ska basera sitt beslut på sin egen bedömning av det finansiella instrumentet och de risker som är förknippade med det, eftersom kunden själv ansvarar för de ekonomiska följderna av sina investeringsbeslut.
Detta material är inte en individuell rekommendation och uppgifterna hänför sig inte till en enskild kunds investeringsmål, ekonomiska situation eller specialbehov. Även om syftet är att ge så exakt och korrekt information som möjligt, garanterar banken inte fullständigheten eller riktigheten i uppgifter som erhållits från externa källor. De presenterade synpunkterna representerar bankens uppskattningar vid tidpunkten för när materialet sammanställts och de kan ändras utan separat meddelande. Banken ansvarar inte för några som helst kostnader eller förluster som användningen av uppgifterna i materialet kan medföra.
Materialet innehåller immaterialrättsligt skyddat material som tillhör banken, och banken förbehåller sig alla rättigheter till materialet.

Danske Skördekonto – lönsamt och flexibelt kontosparande

Du får konkurrenskraftig ränta på dina besparingar på Danske Skördekonto (3 mån. Euribor – 0,9 %) från den första euron. Du kan göra fem avgiftsfria uttag per månad.

Avgiftsfri pantsättning av hyresgarantikonto

Du betalar ingen serviceavgift när du pantsätter hyresgarantikontot. 

Gör så här för att få tillgång till förmånerna

Om du ännu inte är kund hos Danske Bank

  1. Kontakta oss, för att bli kund, eller bli vår kund via nätet (endast på finska)
  2. Logga in på webbanken med dina bankkoder och registrera dig som studerande under Danske Förmånsprogram > Danske Student. Välj samtidigt Danske Silverpaketet för dagliga banktjänster.
  3. Skicka oss ett meddelande från webbanken och berätta till vilket Akavaförbund som du hör och att du vill ta i bruk förmånerna för Akavas studerandemedlemmar.
  4. Öppna de tjänster som du vill ha på nätet. Kom ihåg att också ta i bruk mobilbanken och Danske ID-identifieringsappen.
  5. Om du behöver hjälp, ring oss på numret  0200 25880 (lna/msa), mån-fre 9-16.

Om du redan är kund hos Danske Bank

  1. Om du ännu inte registrerat dig som studerande, gör det i webbanken under Danske Förmånsprogram > Danske Student. Samtidigt kan du uppdatera ditt servicepaket.
  2. Skicka oss ett meddelande från webb- eller mobilbanken och berätta till vilket Akavaförbund som du hör och att du vill ta i bruk förmånerna för Akavas studerandemedlemmar.
  3. Öppna de tjänster som du vill ha på nätet.
  4. Om du behöver hjälp, ring oss på numret  0200 25880 (lna/msa), mån-fre 9-16.

Kontrollera om du har rätt till förmånerna

Agronomförbundet, Akavas Allmänna Grupp, Akavas sjukskötare och Taja, Akavas specialorganisationer, AKI-förbunden, Befälsförbundet, Chefer och Specialister YTY, Diakoniarbetarnas Förbund, DIFF Ingenjörerna i Finland, Fackorganisationen Ava, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia, Finlands Arkitektförbund, Finlands Ekonomer, Finlands Farmaciförbund, Finlands Företagshälsovårdareförbund, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF, Finlands Juristförbund, Finlands Polisorganisationers Förbund SPJL, Finlands Psykologförbund, Finlands Talterapeutförbund, Finlands Tandläkarförbund, Finlands Veterinärförbund, Forskarförbundet, Försäljar- och marknadsförarproffsen, Högskoleutbildade samhällsvetare, Ingenjörsförbundet IL, KTK Teknikens Experter, Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu, Officersförbundet, Professorsförbundet, Sakkunniga i fostran och ungdomsarbete KNT, Sakkunniga i Rehabiliteringsbranshen, Teknikens Akademikerförbund TEK, Tradenomförbundet, Undervisningssektorns Fackorganisation

Om listan väcker frågor, kontakta ditt eget förbund direkt.

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.