”Miten otat salkunhoitajana huomioon kestävyysnäkökohdat, kun sijoitat asiakkaan varoja?” 

Vastaukseksi tähän kysymykseen Danske Bankin salkunhoitajat kertovat näkemyksensä esimerkiksi yhtiöiden hallintotavasta Venäjän markkinoilla, kiinteistöyhtiöiden arvoketjuista, hiilidioksidipäästöjä koskevien tietojen tärkeydestä ja erilaisista keinoista vaikuttaa öljy-yhtiöiden vähähiiliseen tuotantoon siirtymiseen. 

Danske Bankin toisessa Our Sustainable Investment Journey -vuosikertomuksessa on esimerkkejä siitä, miten salkunhoitajat edistävät kestävän sijoittamisen strategiaamme kaikissa varallisuusluokissa. Kerromme myös aloitteistamme ja edistymisestämme sisällyttääksemme kestävyysajattelun sijoitustoimintaamme. 
ESG Inside on erottamaton osa Danske Bankin pyrkimyksiä sisällyttää kestävä kehitys sen ydinliiketoimintaan. Uusi raportti osoittaa, miten asiantuntijamme käyttävät ESG Inside -strategiaa sijoitusprosesseissaan saavuttaakseen hyvää tuottoa ja lisäarvoa asiakkaillemme samalla, kun vaikutamme yhtiöihin saadaksemme heidät omaksumaan toiminnassaan kestävyysperiaatteet ja luomaan näin arvoa koko yhteiskunnalle. 

Aktiivista omistajuutta laajennettiin äänestyksen kautta

Viime vuonna Danske Bank on myös vahvistanut kykyään äänestää entistä laajemmin, ja olemmekin ottaneet käyttöön uudet äänestysohjeet. Näiden toimien ansiosta pankki pystyy äänestämään indeksirahastoissa olevien yhtiöiden yhtiökokouksissa. Näin pystymme tukemaan useampia yhtiöitä ja vaikuttamaan niiden tapaan toimia liiketoiminnan kannalta tärkeissä kestävyyteen liittyvissä asioissa.

Olennaisten ESG-tietojen edistäminen

Laadukas data kestävyystekijöistä on ensiarvoisen tärkeää sijoitusprosesseille ja kyvylle analysoida tärkeitä ESG:hen liittyviä liiketoiminnallisia seikkoja. Tuki pyrkimyksille kohti laadukkaampaa ESG-tietoa ja yritystietojen avoimuutta edellyttää sijoittajien, yhtiöiden ja poliitikoiden yhteistoimintaa. Julkaisussa Danske Bank esittelee neljä ensisijaista aluetta, joilla se edistää ja tukee yritysten toimia standardisoitujen, yrityksen taloudellisen tilanteen kannalta oleellisten, vertailukelpoisten, helposti saatavilla olevien ja luotettavien ESG-tietojen julkistamiseksi. 

mDASH® mahdollistaa vahvan ESG-integroinnin 

Jotta sijoitustiimit pystyisivät käsittelemään ESG-analyysejä ja keskittymään talouden kannalta oleellisiin ESG-kysymyksiin, Danske Bank on kehittänyt oman ESG-työkalun nimeltä mDASH®. Työkalulla on suuri merkitys sitoutumisessa ESG Inside -periaatteisiin, ja Danske Bankin asiantuntjat käyttävät sitä laatiessaan kokonaisvaltaisia arvioita ja tehdessään päätelmiä yritysten kestävyystoimien tehokkuudesta.

Lue lisää

Hanki lisätietoa matkamme edistymisestä kohti kestävää sijoittamista ja lue salkunhoitajiemme kertomuksia Our Sustainable Investment Journey -julkaisusta.