Sijoitusvuotta 2020 dominoi globaaliksi pandemiaksi levinnyt koronavirus, joka aiheutti keväällä talouksien äkkipysähdyksen ja sijoitusmarkkinoiden sukelluksen. Viranomaisten viruksen leviämisen rajoitustoimet ja suurimittaiset talouden elvytystoimet kuitenkin käänsivät sijoitusmarkkinoiden suunnan nousuun myös ennätyksellisen nopeasti. Näiden voimakkaiden heilahtelujen jälkeen, koko vuoden 2020 sijoitusmarkkinatuotot olivat lopulta pääosin positiivisia. Esimerkiksi Suomen osakemarkkinoiden kokonaistuotto nousi jopa yli 15 prosenttiin. Myös Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa osakemarkkinoiden vuosituotot olivat toistakymmentä prosenttia. Euroopassakin loppuvuoden vahvan nousun myötä koko vuoden osakemarkkinatuotto jäi vain hieman pakkaselle.

Talouden elpymisen ripeästä alkamisesta huolimatta markkinakorot pysyivät ennätyksellisen matalilla tasoilla keskuspankkien viestiessä vielä pitkään jatkuvasta elvyttävästä politiikastaan. Näin ollen myös valtion joukkolainojen, yrityslainojen ja kehittyvien maiden lainojen vuosituotot päätyivät keskimäärin muutaman prosenttiyksikön plussan puolelle.

Varainhoitostrategioiden tuotot vuonna 2020 nousivat lopulta selvästi positiivisiksi. Yhdistelmästrategioissa painotimme osakesijoituksia korkosijoituksiin nähden lähes koko vuoden ajan. Vaativana sijoitusvuonna 2020 varainhoitomme sai tunnustusta Scandinavian Financial Research -tutkimuksessa, jossa Danske Bank Asset Managementille myönnettiin Gold Award isojen varainhoitajien kategoriassa. Myös panostuksemme kestävyyden huomioimiseksi sijoitustoiminnassamme huomattiin, kun suuri osa Danske Investin rahastoista sai Euroopan vanhimman LuxFLAG ESG –kestävyysmerkinnän, minkä myötä Danske Investistä tuli eniten kyseisiä merkintöjä rahastoilleen saanut eurooppalainen varainhoitaja. LuxFLAG ESG -sertifikaatin saaminen osoittaa, että Danske Investin rahastot täyttävät tiukat kriteerit. Niissä vaaditaan muun muassa, että kestävyys on integroitava osaksi koko sijoitusprosessia, yritysten kanssa käydään vuoropuhelua ja yhtiökokouksissa äänestetään kestävyyteen liittyvissä aiheissa. Lisäksi rahastoissa on sovellettava sijoitusrajoituksia.

Varainhoitostrategioiden menestys 2020

Globaalisti hajautettujen yhdistelmästrategioidemme sekä yksittäisten osakestrategioidemme tuotot ylsivät vuonna 2020 erinomaisiksi. Korko- ja osakesijoituksia sisältävät yhdistelmästrategiat hyötyivät aktiivisesta sijoitusnäkemyksestämme, jossa vuoden aikana ylipainotimme osakesijoituksia korkosijoitusten kustannuksella. Osakestrategioissa menestys pohjautui onnistuneeseen sektori- ja osakevalintaan.

Yhdistelmästrategiat Tuotto 2020
Varainhoito Korko Plus 2,59 %
Varainhoito Yhdistelmä Plus 10 3,88 %
Varainhoito Yhdistelmä Plus 20 4,51 %
Varainhoito Yhdistelmä Plus 35 5,62 %
Varainhoito Yhdistelmä Plus 50 6,20 %
Varainhoito Yhdistelmä Plus 65 6,61 %
Varainhoito Yhdistelmä Plus 80 6,86 %
Varainhoito Yhdistelmä Plus 90 6,60 %
Varainhoito Osake Plus 6,29 %
Osakestrategiat
Osakesalkku Suomi 9,58 %
Osakesalkku Pohjoismaat 15,93 %
Osakesalkku Eurooppa 3,01 %

Toteutunut tuotto ei ole tae tulevasta.
Tuotoissa ei ole huomioitu varainhoitopalkkioita.
Lähde: Danske Bank

Danske Investin rahastot menestyivät erinomaisesti

Useat Danske Investin yksittäiset rahastot menestyivät markkinoiden myrskyistä huolimatta. Kaikista Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista parhaiten tuotti Danske Invest Teknologia Indeksi W K -rahasto, tarjoten yli 32% tuoton omistajilleen*, ollen kategoriansa paras rahasto. Myös muun muassa Kiinaan sijoittava Danske Invest China W K–rahasto tuotti erinomaiset 29,3 % viime vuonna.

Danske Investin huippurahastot 2020:

Rahasto Rahastoluokka Tuotto 1 v (%)
DI Teknologia Indeksi W K Osake, teknologia ja telekommunikaatio 32,3
DI China W K Osake, Kiina 29,3
DI Eastern Europe Class WA d Osake, Itä-Eurooppa ja Venäjä 23
DI USA Restricted, osuuslaji EUR W h Osake, Pohjois-Amerikka 19,7
DI Euroopan Pienyhtiöt W K Osake, Eurooppa 17,5

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta.

 

Vastuuvarauma
Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen.
Rahoitusvälineisiin liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista.
Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Vaikka pyrkimyksenä onkin antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, ei pankki takaa ulkopuolisista lähteistä saatujen tietojen täydellisyyttä tai virheettömyyttä. Esitetyt näkemykset edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pankki ei vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa.

Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki oikeudet.
Joukkolainojen osalta asiakkaan tulee tutustua myös joukkolainan markkinointiesitteeseen, ohjelmaesitteeseen, lainakohtaisiin ehtoihin ja hinnastoon.
Suomeen rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Danske Invest Rahastoyhtiön asiamiehenä tarjotessaan rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja. Tanskaan rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Management A/S ja Luxemburgiin rekisteröityjä rahastoja Danske Invest Management Company S.A.. Danske Invest Management A/S:n ja Danske Invest Management Company S.A.:n hallinnoimien rahastojen jakelusta vastaa asiamiehenä Danske Bank A/S. Danske Bank A/S on nimittänyt Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen toimimaan asiamiehenä tarjottaessa rahastoyhtiöiden hallinnoimia sijoitusrahastoja Suomessa. Rahastojen avaintietoesitteet, muut rahastomateriaalit sekä lisätietoa rahastoista on saatavissa osoitteessa www.danskeinvest.fi