Sijoittajan tärkeät päivämäärät vuodenvaihteessa

29.12.2020: Viimeinen hetki myydä Luxemburgiin rekisteröityjä rahasto-osuuksia vuoden 2020 aikana

Luxemburgiin rekisteröityjen rahastojen lunastus toteutetaan vuodelle 2020, kun toimeksianto on annettu Rahastoesitteen (Prospectus) mukaisesti Danske Bankin kautta 29.12.2020 kello 15.00 mennessä.*

30.12.2020: Viimeinen hetki myydä Tanskaan rekisteröityjä rahasto-osuuksia vuoden 2020 aikana

Tanskaan rekisteröityjen rahastojen lunastus toteutetaan vuodelle 2020, kun toimeksianto on annettu Rahastoesitteen (Prospectus) mukaisesti Danske Bankin kautta 30.12.2020 kello 13.00 mennessä.*

30.12.2020: Viimeinen hetki myydä pörssinoteerattuja arvopapereita vuoden 2020 aikana

Huomioi eri maiden pörssien sulkeutumisajankohdat. Kaikki pohjoismaiset pörssit ovat kiinni 31.12.


31.12.2020: Viimeinen hetki myydä Suomeen rekisteröityjä rahasto-osuuksia vuoden 2020 aikana

Suomeen rekisteröityjen rahastojen lunastus toteutetaan vuodelle 2020, kun toimeksianto on annettu rahastojen sääntöjen mukaan 31.12.2020 kello 13.00 mennessä.*

31.1.2021: Lisäennakon viimeinen koroton maksupäivä

Lisäennakko on ennakko, jolla voit täydentää ennakonpidätystä tai ennakkoveroa verovuoden päättymisen jälkeen. Lisäennakkoa pitää hakea OmaVeron kautta. Lisäennakkoa voi maksaa ilman huojennettua viivästyskorkoa tammikuun ajan.

 

Muita muutoksia verotukseen

Asuntolainan korkovähennys

Vuonna 2021 asuntovelan koroista vähennyskelpoisia on 10 prosenttia, mikä on 5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2020. Korkovähennysoikeutta leikataan vähitellen, niin että vuonna 2023 vähennysoikeutta ei enää ole. Vuonna 2022 vähennyskelpoista on vielä 5 prosenttia koroista. 

Muutoksia listaamattomien yhtiöiden henkilöstöantien verokohteluun

Vuoden 2021 alusta lähtien työntekijän ei katsottaisi saavan veronalaista etua, kun hän merkitsee työnantajanaan toimivan listaamattoman osakeyhtiön osakkeita matemaattista arvoa vastaavalla merkintähinnalla. Mikäli merkintähinta alittaisi määritellyn matemaattisen arvon, veronalaiseksi ansiotuloksi katsottaisiin merkintähinnan ja matemaattisen arvon välinen erotus.

Uudet säännökset tuovat mahdollisuuksia erityisesti start-up-yrityksille sitouttaa ja palkita työntekijöitä tarjoamalla osakkeita henkilöstölle markkinahintaa huokeampaan hintaan, ilman veronalaisen edun syntymistä. On hyvä huomata kuitenkin, että ehtona kevennetylle verokohtelulle on esimerkiksi se, että osakeanti on oltava suunnattu henkilöstön enemmistölle ja eikä osakkeita merkitsevän omistusosuus ylitä 10% osakkeiden tuomasta äänimäärästä. Laki sovelletaan osakeanteihin, joita koskeva päätös on tehty lain voimaantulon jälkeen.

 

*Lunastukset toteutetaan edellyttäen, että kyseiseen rahastoon on rahaston sääntöjen tai rahastoesitteen mukaisesti mahdollista antaa toimeksiantoja kyseisenä päivänä, rahastolla on lunastuksiin vaadittava määrä käteisvaroja, eikä rahasto ole poikkeustilanteen vuoksi suljettu kyseisenä päivänä.

 

Vastuuvarauma

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä pankki) on laatinut tämän materiaalin. Esitetyt tiedot perustuvat pankin tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu pankin luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. Vaikka pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, pankki taikka sen palveluksessa olevat henkilöt eivät voi taata esitettyjen tietojen, arvioiden tai mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita esitettyjen tietojen käyttö voi aiheuttaa. Esitetyt tiedot edustavat pankin näkemystä ja arvioita niiden julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tämä materiaali sisältää pankin immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa.

Lähteet:

vero.fi

veronmaksajat.fi