Danske Bank on liittynyt Net-Zero Banking Allianceen (NZBA), joka on pankkien johdolla YK:n aloitteesta luotu maailmanlaajuinen pankkien liittouma. Liittouman jäsenet sitoutuvat mukauttamaan laina- ja sijoitussalkkujensa päästöt siten, että nollanettopäästöt voidaan saavuttaa Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden mukaisesti viimeistään vuonna 2050.

– On selvää, että ilmastonmuutos pakottaa meidät kaikki ryhtymään välittömiin toimiin ja että niihin on tartuttava myös huomattavasti aiemmin arvioitua ripeämmin. Meille pankkina on tärkeää tukea asiakkaita ja yhteiskuntia siirtymässä kohti vähähiilisempää tulevaisuutta. Net-Zero Banking Alliance -hankkeeseen liittyminen on meille tärkeä askel tässä työssä, sanoo Danske Bankin kestävästä rahoituksesta vastaava johtaja Samu Slotte.

Pohjana aiemmat ilmastotoimet

Danske Bank on jo usean vuoden ajan tehnyt pitkäjänteistä ilmastotyötä ja tukenut asiakkaita kestävyysasioissa esimerkiksi tarjoamalla vihreitä rahoitusinstrumentteja, kuten lainoja ja joukkovelkakirjoja, sekä kehittämällä ilmastoskenaarioanalyysejä.

Yksi ilmastotyön keinoista ovat linjaukset ilmaston kannalta haitallisten toimialojen rahoittamisesta. Aiemmin tänä vuonna Danske Bank ilmoitti luopuvansa asteittain kivihiili- ja turve-energiaa tuottavien yritysten rahoittamisesta ja niihin sijoittamisesta. Linjaus noudattaa kansainvälisiä suosituksia ja on osa pankin pyrkimyksiä siirtyä vähähiiliseen talouteen.

Pankin päätös liittyä Net-Zero Banking Alliance liittoumaan pohjautuu tähän työhön. Danske Bank sitoutui jo vuoden 2020 helmikuussa mukauttamaan yrityslainasalkkuaan Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden mukaiseksi. Se on myös asettanut tavoitteeksi ohjata 300 miljardin Tanskan kruunua kestävään rahoitukseen vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisäksi Danske Bank on sijoituspuolella liittynyt jo Net-Zero Asset Owner Alliance- ja Net-Zero Asset Managers Initiative hankkeisiin.

Tärkeää koko alan yhteistyötä

Net-Zero Bankin Alliance -liittoumassa on mukana yli 60 pankkia 30 maasta eli lähes neljäsosa maailman suurista liikepankeista. Tämä liittouma on siis merkittävä askel finanssialan ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa ja korostaa pankkien keskeistä roolia talouden siirtymän tukemisessa kohti nollapäästöjä.

Liittymällä mukaan Net-Zero Banking Alliance liittoumaan Danske Bank sitoutuu mukauttamaan laina- ja sijoitussalkkujensa päästöjä siten, että ne saavuttavat nollanettotason viimeistään vuonna 2050 jaasettamaan välitavoitteita vuoteen 2030 sektoreille, joissa pankki rahoittaa suurimpia päästöjen aiheuttajia ja raportoimaan edistymisestään vuosittain.

– Liittymällä mukaan Net-Zero Banking Alliance liittoumaan Danske Bank vahvistaa sitoutumistaan salkkujemme vähähiilisyyteen Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden mukaisesti. Arvioimme, että asetamme vuoden 2030 ilmastotavoitteet laina- ja sijoitussalkuillemme kuluvan vuoden aikana, Samu Slotte kertoo.

– Pankit ovat ratkaisevassa osassa tukemassa yhteiskunnan siirtymää kohti vähähiilisyyttä. Transparentit ja yhdenmukaiset toimintatavat ovat sen onnistumisessa keskeisiä. Koko toimialan kattava yhteistyö onkin välttämätöntä niiden saavuttamisessa.

Ilmastoanalyysi valmisteilla

Danske Bank analysoi parhaillaan laina- ja sijoitussalkkujensa sisältöä saadakseen yleiskuvan rahoituskohteidensa päästöistä eri sektoreilla. Pankki julkaisi kesäkuussa ensimmäisen edistymisraporttinsa, joka sisälsi sekä ilmastoskenaarioanalyysin että päästökartoituksen energiantuotannon, Tanskan liikekiinteistöjen ja laivakuljetusten sektoreilta.

– On tärkeää, että meillä on tietoa rahoitustoiminnan päästövaikutuksista, koska sen avulla voimme asettaa vuoden 2030 välitavoitteita etenkin niille sektoreille, joilla rahoitamme suurimpia päästöjen aiheuttajia, Samu Slotte toteaa.

Mitä nollanettopäästöt tarkoittavat?

Rahoitusalan nollanettopäästöillä tarkoitetaan rahoitettavien kohteiden toiminnasta (esim. fossiilisten polttoaineiden) syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä tieteellisten skenaarioiden mukaisesti kaikilla laina- ja sijoitussalkkujen olennaisilla toimialoilla.
Kokonaispäästöjen vähentäminen eri sektoreilla on keskeinen tekijä nollanettopäästötason ja Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.