Koronakriisillä on ollut vakavia kielteisiä vaikutuksia yrityksiin ja taloudelliseen toimeliaisuuteen, ja tämä näkyy myös Danske Bankin uudessa aktiivisen omistajuuden raportissa vuoden 2020 alkupuoliskolta. Raportti osoittaa, kuinka yhteiskunnalliset näkökulmat, kuten yritysten liiketoimintamallin muutosjoustavuus ja työntekijöiden terveys ja turvallisuus, ovat aiheina yleistyneet Danske Bankin sijoitustiimien keskusteluissa yritysjohdon kanssa.

Vuoden 2020 alkupuoliskolla 29 prosenttia vastuullisuuskeskusteluista liittyi sosiaalisen vastuun kysymyksiin, kun vuonna 2019 luku oli 23 prosenttia. Ympäristökysymysten osuus alkuvuonna 2020 oli 40 prosenttia ja hallintotapaan liittyvien kysymysten 31 prosenttia. 

Kannattavaa liiketoimintaa

Koronakriisi on osoittautunut suureksi haasteeksi yrityksille, sanoo Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Peter Lindström. Danske Bankin sijoitustiimit ovat kriisin alusta lähtien keskittyneet yritysten stressitesteihin sen arvioimiseksi, onko niiden liiketoimintamalli kestävä ja selviäisivätkö ne kriisistä. 

– Meistä oli tärkeää keskittyä niihin yrityksiin, jotka kärsivät kriisistä eniten sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä ja joiden kannattavuuteen liittyi eniten epävarmuutta. Toinen tärkeä seikka oli analysoida ja arvioida kriisin aiheuttamia mahdollisia käyttäytymisen muutoksia, kuten sähköisen kaupankäynnin, maksupalveluiden tai IT-ratkaisuiden kysynnän muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa lukuisien yritysten kasvupotentiaaliin merkittävästi, Lindström kertoo.

Hän mainitsee esimerkkinä yhdysvaltalaisyritys VISAn, jolla on maailman suurin maksuverkosto. Kriisin aiheuttama matkustamisen väheneminen on vaikuttanut VISAn liiketoimintaan kielteisesti. Vaikkei olekaan varmaa, milloin ja missä määrin tämä liiketoiminta-alue lähtee uuteen kasvuun, VISA on kriisin ansiosta vahvempi. Erityisesti verkko-ostosten huomattava kasvu on kompensoinut tulojen vähenemistä, ja tämä kehityssuunta on myös nopeuttanut käteismaksuista korttimaksuihin siirtymistä entisestään. Lisäksi monissa liikkeissä on kannustettu asiakkaita käyttämään maksukortteja käteisen sijaan, koska ne ovat hygieenisempiä.

Yrityksiltä odotetaan yhteiskuntavastuuta

Yrityksen toiminta kriisissä vaikuttaa vahvasti siihen, millaisena kuluttajat ja muu yhteiskunta näkevät yrityksen. Tämä taas vaikuttaa merkittävästi yrityksen liiketoimintamahdollisuuksiin – myös kriisin jälkeen. Tästä syystä Danske Bankin sijoitustiimit ovat kiinnittäneet huomiota yritysten yhteiskuntavastuuseen ja esimerkiksi siihen, miten työntekijöiden terveys ja turvallisuus huomioidaan ja varmistetaan, sekä miten ne ovat auttaneet estämään viruksen leviämistä ja suojelemaan liiketoimintaa.

– Tässä kriisissä on noussut hyvin selvästi esiin se, että yhteiskunnalla on yrityksille muitakin odotuksia kuin voiton tuottaminen. Yrityksillä on myös laajempi yhteiskuntavastuu, ja niiden pitäisi olla mukana lieventämässä koronakriisin vaikutuksia. Joitain yrityksiä on arvosteltu yhteiskuntavastuun puutteesta, mikä voi vahingoittaa niiden mainetta ja mahdollisesti myös niiden voittoja, Lindström toteaa.

Hän lisää, että myös työntekijöiden lomautukset ja palkkojen leikkaaminen ovat olleet keskeinen aihe aktiivisen omistajuuden keskusteluissa. Liiketoiminnallisesta näkökulmasta työntekijöiden vähentäminen voi olla järkevää, mutta se tulee tehdä vastuullisesti, ja yrityksellä on oltava vakaa pohja, jotta liiketoiminta voi jatkua kriisin jälkeenkin.

Kunnianhimoisemmat kestävyystavoitteet

Vaikka kriisi on asettanut paineita yrityksille ja supistanut voittoja huomattavasti, se on myös antanut sysäyksen kestävyystavoitteiden vahvistamiselle. Kriisi on koetellut esimerkiksi yhdysvaltalaisyritys Starbucksia raskaasti. Tästä huolimatta Starbucks on päättänyt laajentaa ja vahvistaa työntekijöiden sairausvakuutusta ja lastenhoitomahdollisuuksia, ja lisäksi yritys on asettanut kunnianhimoisempia kestävyystavoitteita liiketoiminnan vahvistamiseksi.

– Starbucks on innoittava esimerkki siitä, kuinka koronakriisi voi vauhdittaa yrityksen kestävyysstrategiaa. Yritys liittyi myös Transform to Net Zero ilmastohankkeeseen ilmastoneutraalin ja kestävän talouden tukemiseksi. Nämä uudet hankkeet ja tavoitteet auttavat Starbucksia kehittymään ja valmistautumaan tulevaisuutta varten, mikä voi lisätä yrityksen houkuttelevuutta sijoituskohteena, Lindström kuvaa.

Lue lisää Danske Bankin aktiivisen omistajuuden toiminnasta vuoden 2020 alkupuoliskolla

Mitä aktiivinen omistajuus on?

Aktiivinen omistajuus on omistettavien yritysten toimintaan ja käytökseen vaikuttamista omistajuuden antamien oikeuksien ja aseman avulla. Aktiivista omistajuutta pidetään yhtenä tehokkaimmista tavoista hallita riskejä, maksimoida tuottoja ja vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan. Aktiivinen omistajuus on osa omaisuudenhoitosuhdettamme asiakkaisiin ja sen tarkoitus on saavuttaa mahdollisimman korkea ja vakaa sijoitustuotto.