Tilastokeskuksen mukaan Suomen kokonaistuotanto laski vuoden 2016 joulukuussa 0,2% kausitasoitettuna marraskuusta. Työpäiväkorjattuna tuotanto oli 1,0 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Alkutuotanto ja jalostus kasvoivat, mutta palveluiden tuotanto polki paikoillaan. Marraskuun työpäiväkorjattu tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan hieman aiemmin arvioitua nopeammin.

Tilastokeskus ennakoi koko viimeisen neljänneksen bruttokansantuotteen laskeneen 0,5 % edellisestä vuosineljänneksestä. Ennakon mukaan työpäiväkorjattu bkt oli 0,2 % edellisvuoden vastaavaa neljännestä ylemmällä tasolla. Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäen mukaan lukema on odotettua heikompi. Vaikka lukuja yleensä korjaillaan myöhemmin huomattavastikin, kertoo lukema vuoden lopun kuitenkin jääneen odotettua vaisummaksi. Näiden lukemien perusteella koko vuoden 2016 bkt näyttäisi kasvaneen 1,3 %.

Pääekonomisti Kuoppamäki odottaa talouskasvun jatkuvan 2017, koska kotimainen kysyntä kasvaa edelleen ja viennin odotetaan voimistuvan niin itään kuin länteenkin. Etenkin Venäjän talouden toipuminen lisää toiveita viennin piristymisestä lyhyellä tähtäimellä. Tulevaisuudessa siintävä Ison-Britannian EU-ero ja USA:n presidentin vapaakaupan vastaiset puheet luovat valitettavasti lisävarjoa vientivetoisen elpymisen tielle keskipitkällä tähtäimellä. Kotimaisen kulutuskysynnän kasvu hidastunee hieman, koska kotitalouksien reaalinen ostovoima nousee aiempaa hitaammin hieman kiihtyvän inflaation syödessä pienet palkankorotukset. Työllisyyden kohentuminen kuitenkin pitää kotitaloudet optimistisina ja yritysten investoinnit voivat kasvaa hieman.

Lähteet:
https://www.tilastokeskus.fi/til/ktkk/2016/12/ktkk_2016_12_2017-02-14_tie_001_fi.html

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.