Tilastokeskuksen mukaan kokonaistuotannon kuukausittainen suhdannekuvaaja nousi kausitasoitettuna 0,4 prosenttia edelliskuukaudesta marraskuussa. Työpäiväkorjattu tuotanto oli 3,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Lokakuun 2017 työpäiväkorjattu tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan 3,2 prosenttia (oli 2,6%) edellisvuoden lokakuusta, joten koko loppusyksyn kokonaistuotannon kasvu yltää yli 3 prosenttiin. Kokonaistuotanto antaa viitteitä bruttokansantuotteen kehityksestä.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan marraskuun hyvät luvut kertovat talouskasvun jatkuneen reippaana myös vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Viimeisimpien lukujen valossa koko vuoden 2017 bruttokansantuotteen kasvu tulee erittäin todennäköisesti ylittämään 3 prosenttia, mitä suhdanne-ennustajat ovat viime aikoina ennakoineetkin. Yritysten korkea luottamus suhdannenäkymin ja työllisten palkkasumman reipas kasvu viittaavat kasvun jatkumiseen myös 2018 puolella.

Olosuhteet ovat suotuisat kulutuskysynnän nousulle ja myös vienti vetää, joskin nousu jäänee maltillisemmaksi kuin viime vuonna. Esimerkiksi suuria laivatoimituksia nähdään vähemmän ja vertailuvuoden 2017 luvut ovat jo merkittävästi parempia kuin 2016 vientiluvut. Kysynnän kasvu, kapasiteettirajoitteet ja suotuisat rahoitusolosuhteet kannustavat lisäinvestointeihin 2018. Toisaalta EK:n viimeisimmässä investointikyselyssä suurten investointihankkeiden valmistuminen näkyi jo investointien kasvun taittumisena, vaikka p&k-yritykset investoivatkin vilkkaasti. Kuoppamäki odottaakin BKT:n kasvun jatkuvan laaja-alaisena ja reippaana, mutta vuonna 2017 hitaampana.

Lähteet:
http://tilastokeskus.fi/til/ktkk/2017/11/ktkk_2017_11_2018-01-16_tie_001_fi.html

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.