Talouden elpyessä on tyypillistä, että osakemarkkinat tuottavat selvästi keskimääräistä vuotta enemmän. Näin kävi myös viime vuonna erityisesti kehittyneiden markkinoiden kohdalla. Euromääräisesti pohjoisamerikkalaiset osakkeet tuottivat 37,6%, eurooppalaiset osakkeet 26,7% ja suomalaiset osakkeet 25,3%. Kehittyvien maiden kohdalla tuotto jäi selvästi alhaisemmaksi ollen 5,9%. 

Talouden toipumisella oli kuitenkin hinta ja se oli poikkeuksellisen korkeaksi noussut inflaatio. Pandemia muutti kulutuskäyttäytymistä, mikä johti kysynnän kohdistumisen aiempaa voimakkaammin tavaroihin palveluiden sijaan. Seurauksena oli voimakasta heiluntaa raaka-aineiden hinnoissa, tuotantokapeikkoja teollisuudessa ja lopputuotteiden toimitusvaikeuksia globaalin toimitusketjun pettäessä. Myös erityisesti Yhdysvalloissa työvoiman kysyntä ylitti selvästi tarjonnan nostaen voimakkaasti palkkoja. Lisäksi energian hinnoissa koettiin voimakasta nousua. Yhdessä nämä tekijät nostivat kuluttajahintoja siten, että vuositasolla hinnat nousivat Yhdysvalloissa lähes 7% ja Euroopassakin lähes 5%.

Inflaation nousun vuoksi sijoittajat alkoivat jo keväästä alkaen hinnoitella rahapolitiikan normalisoitumista Yhdysvalloissa ja euroalueella. Yhdysvalloissa keskuspankki FED ilmoitti pandemian vuoksi aloitetun joukkolainojen osto-ohjelman alasajosta ja vihjasi myös ensimmäisen ohjauskoron noston olevan mahdollinen jo maaliskuussa 2022. Tämä tarkoitti korkojen nousua erityisesti Yhdysvalloissa ja maltillisemmin myös euroalueella. Sijoittajalle ikävä seuraus oli korko-omaisuusluokkien negatiiviset vuosituotot lukuun ottamatta korkean riskin yrityslainoja ja lyhyen koron rahastoja.

Sijoitusstrategiamme, jossa on keskimäärin tasapainoinen osake- ja korkosijoitusten jakauma, tuotti vuonna 2021 erinomaisesti lähes 13%. Teimme sijoitusstrategiassa lukuisia onnistuneita päätöksiä vuoden aikana. Strategiaa kuvasi koko vuoden ajan maltillinen tuottohakuisuus. Painotimme osakesijoituksia korkosijoitusten sijaan läpi vuoden, mutta näkemystä pienennettiin jo keväällä. Perusteluita varovaisuudelle olivat kurssinousun myötä korkeahkoksi noussut osakemarkkinoiden arvostustaso etenkin USA:ssa ja pandemiaan liittyvä epävarmuus. Varauduimme inflaation nousun negatiivisiin vaikutuksiin sijoitusstrategiassa siirtämällä maaliskuussa osan nimellistä korkoa tuottavista valtionlainasijoituksista inflaatiosuojattuihin valtionlainoihin. Tuottoero näiden välillä osoittautui merkittäväksi inflaatiosuojattujen lainojen eduksi. Sijoitusstrategian lyhyen eli taktisen aikavälin sijoituspäätöksiä toteutetaan nykyään kustannus- ja verotehokkaasti sekä ilman toimeenpanoviivettä taktiseen omaisuusluokka-allokaatioon keskittyvän rahaston sisällä muuttamalla rahaston painotuksia omaisuusluokkien kesken.

Varainhoitomme sai tunnustusta Scandinavian Financial Research -tutkimuksessa, jossa Danske Bank Asset Managementille myönnettiin Silver Award isojen varainhoitajien kategoriassa. Myös panostuksemme kestävyyden huomioimiseksi sijoitustoiminnassamme ovat jatkuneet, ja vuoden vaihteeseen mennessä suurin osa hoitamistamme rahastoista on luokiteltu joko ESG-rahastoksi tai rahastoksi, jolla on kestävä sijoitustavoite. Olemme myös lisänneet avoimuutta jakamalla entistä enemmän tietoa rahastoihimme liittyvistä kestävyysnäkökohdista.


Danske Bank A/S tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä pankki) on laatinut tämän esityksen eikä se välttämättä edusta pankin virallista kantaa. Selvitys perustuu pankin tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu pankin luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. Vaikka pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, pankki taikka sen palveluksessa olevat henkilöt eivät voi taata esitettyjen tietojen, arvioiden tai mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita esityksen tai sen sisältämien tietojen käyttö voi aiheuttaa. Esityksen sisältö edustaa pankin näkemystä ja arvioita selvityksen julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tämä esitys sisältää pankin immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki immateriaaliset ja muut oikeudet. Esitys on pankin yleistä tietoa, eikä esitettyä tietoa tule käsittää yksilölliseksi suositukseksi tai kehotukseksi sijoitus- tai muihin toimenpiteisiin. Asiakas vastaa aina yksin sijoituspäätöstensä, valitsemansa sijoituspalvelun, toimintansa ja rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojensa taloudellisista seuraamuksista ja asiakkaan tulee aina ennen päätöksen tekemistä tutustua sijoituspalvelun sekä rahoitusvälineen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä asiakkaan on aina perustettava päätöksensä omaan arvioonsa rahoitusvälineestä ja sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Esitys ei ole kehotus arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin eikä sitä voida missään tilanteessa pitää arvopaperin tai muun rahoitusvälineen myynti- tai ostotarjouksena. Sama koskee myös niitä alueita, joiden laki ei salli tarjousten, kehotusten tai suositusten esittämistä. Pankki taikka sen palveluksessa oleva henkilö saattaa tarjota palveluita esityksessä mainituilla tuotteilla tai esityksessä mainitulle yhtiölle, käydä kauppaa esityksessä mainituilla tuotteilla tai esityksessä mainittujen yhtiöiden liikkeeseen laskemilla arvopapereilla, hoitaa esityksessä mainittujen yhtiöiden toimeksiantoja taikka on saattanut toimia esityksessä esitetyn tiedon perusteella jo ennen selvityksen julkaisemista. Esitys on tarkoitettu ainoastaan alkuperäisen vastaanottajan käyttöön eikä sitä saa millään tavalla jäljentää, julkaista tai levittää ilman pankin kirjallista etukäteislupaa.