Jaa

Kestävyys vaikuttaa sinunkin sijoitustesi tuottoon

Meillä Danske Bankissa kestävyys on merkittävässä roolissa sijoittaessamme asiakkaidemme rahoja heidän puolestaan. Mutta mitä se tarkoittaa? Mads Steinmüller on erikoistunut kestävään sijoittamiseen ja vastaa seuraavassa sitä koskeviin kysymyksiin.

Mitä on kestävä sijoittaminen?
Kestävälle sijoittamiselle ei ole olemassa yleispätevää määritelmää, mutta pohjimmiltaan siinä on kyse siitä, että sijoituskohteita arvioitaessa ei kiinnitetä huomiota pelkästään taloudellisiin tekijöihin vaan myös kestävyyteen liittyviin seikkoihin. Niitä voivat olla esimerkiksi ilmastonmuutos, saastuminen, työntekijöiden olosuhteet, veronkierto ja ihmisoikeudet.
Lisäksi voimme näin omalta osaltamme olla muuttamassa yhteiskuntaa myönteiseen suuntaan
Millä tavoin kestävyys vaikuttaa sijoitusteni tuottoon?
Kuluttajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota siihen, miten yritykset ottavat kestävyyden huomioon toiminnassaan. Myös poliitikot asettavat yrityksille yhä enemmän vaatimuksia ja tiukentavat niitä koskevaa sääntelyä. Se tarkoittaa, että yritysten kannattavuus ja siten myös sijoittajien tuotto voi kärsiä, jos yritykset eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota liiketoimintansa kestävyyteen. Toisaalta yrityksille voi olla myös hyötyä siitä, jos ne pystyvät osaltaan ratkaisemaan kestävyyteen liittyviä maailmanlaajuisia haasteita.

Sen vuoksi Danske Bank painottaa kestävyyttä mahdollisia sijoituskohteita arvioidessaan. Tällä tavoin pystymme tekemään hyviä sijoituspäätöksiä, joissa riski on hallittavissa ja jotka tarjoavat houkuttelevaa pitkän aikavälin tuottoa. Lisäksi voimme näin omalta osaltamme olla muuttamassa yhteiskuntaa myönteiseen suuntaan.

Miten Danske Bank ottaa kestävyyden huomioon sijoituksissaan?
Danske Bankissa sijoitustiimit, joiden jäseninä olevat asiantuntijat valitsevat rahastojen osakkeet ja joukkolainat, ovat vastuussa kestävyyden integroimisesta sijoituspäätöksiin. Ne siis ottavat analyyseissään huomioon kannattavuuden, kassavirran, velan ja liiketoimintamallin kaltaisten perinteisten taloudellisten tekijöiden lisäksi kestävyyteen liittyvät seikat.

Sijoitustiimimme käyvät vuoropuhelua yritysten kanssa keskustellakseen niiden kestävyyteen liittyvistä ongelmista ja haasteista, minkä lisäksi äänestämme yhtiökokouksissa. Tällä tavoin voimme vaikuttaa yrityksiin ja tukea niiden myönteistä ja kestävän kehityksen mukaista kehitystä.

Kestävän sijoittamisen yhteydessä puhutaan usein ESG:stä. Mitä se tarkoittaa?
ESG on lyhenne sanoista environment, social ja governance, eli se tarkoittaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä seikkoja. Se on kestävän sijoittamisen kulmakiviä, minkä vuoksi se on myös Danske Bankin kestävän sijoittamisen lähtökohtana.

• Ympäristönäkökulma tarkoittaa muun muassa sitä, kuinka hyviä yritykset ovat siirtymään vihreään energiaan ja miten ne käsittelevät vaarallista jätettä.
• Yhteiskunnallisissa olosuhteissa on kyse muun muassa työtä koskevista normeista sekä tietoturvasta.
• Hyvä hallintotapa viittaa puolestaan esimerkiksi yritysten hallitusten ja johtajien palkkioihin.

Danske Bank on kehittänyt oman ESG-analyysityökalun, jonka ansiosta sijoitustiimimme saavat nopeasti kattavan kuvan eri yritysten tärkeimmistä ESG-tiedoista – etenkin niistä, jotka vaikuttavat yritysten taloudelliseen tulokseen.

Voivatko Danske Bankin sijoitustiimit sijoittaa kaikentyyppisiin yrityksiin?

Eivät voi. Emme yleisesti sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy kiistanalaisiin aseisiin,- kuten ydinaseisiin, jalkaväkimiinoihin ja rypälepommeihin, tai yrityksiin, joiden liikevaihdosta suuri osa tulee tupakasta, lämpöhiilestä tai öljyhiekasta. Jotkin sijoitusratkaisumme voivat kuitenkin sisältää yksittäisiä ulkopuolisten tarjoajien rahastoja, jotka eivät välttämättä noudata täysin samoja periaatteita kuin Danske Bank. Lisäksi joissakin sijoitustuotteissa voi olla rajoituksia, jotka koskevat muita toimialoja, kuten alkoholia, uhkapelejä, aikuisviihdettä ja sotatarvikkeita.

Millä tahansa toimialalla voi kuitenkin olla yksittäisiä yrityksiä, joihin emme sijoita, koska niillä on mielestämme kestävyyteen liittyviä haasteita ja sen myötä niihin liittyy riskejä, joille emme halua altistua.

Mistä saan lisätietoja Danske Bankin kestävään sijoittamiseen liittyvästä työstä?
Lisätietoja on Danske Invest-sivustolla, jonne voit siirtyä tästä linkistä. Sivustolla on myös julkaisuja, joissa kerromme tarkemmin, miten pyrimme yhä suuremmissa määrin integroimaan kestävyyden osaksi sijoitustoimintaamme. Voit tutustua muun muassa siihen, miten olemme äänestäneet yhtiökokouksissa ja millaista vuoropuhelua olemme käyneet yritysten kanssa osana aktiivista omistajuutta. 


VASTUUVARAUMA: Muista aina sijoittajan riski
Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan neuvoa-antavaksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofiiliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappiovalmius.

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.