Markkinointimateriaalia

Kestävän kehityksen näkökohdat ovat luonnollinen osa sijoituksiasi 

Kun teemme puolestasi sijoituspäätöksiä, otamme aina sijoitusten kestävyystekijät huomioon. Kutsumme lähestymistapaa vastuulliseksi sijoittamiseksi. Otamme huomioon ympäristöasioihin, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät seikat. Tällä tavoin toimimalla pystymme valitsemaan entistä paremmin sijoituskohteita, joista saat parhaan hyödyn vastuullisesti toteutetulla tavalla.

Aloita sijoittaminen

Varoillasi on vaikutusta

Kun teemme puolestasi sijoituksia yrityksiin, saat äänesi vahvasti kuuluviin, koska pyrimme vaikuttamaan yrityksiin kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Kohdistamme näihin yrityksiin painetta, jotta ne muuttaisivat toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi, kunnioittaisivat ihmisoikeuksia, torjuisivat korruptiota ja ylläpitäisivät hyviä suhteita työntekijöihinsä. Toisin sanoen sinun varasi auttavat luomaan paremman yhteiskunnan.

fae471a6-b131-41ea-986c-ba964807c76e

 

Haluatko panostaa sijoituksissasi kestävään kehitykseen?

Sijoittamisen keskiössä on saada sijoituksille mahdollisimman suuri tuotto. Osalle sijoittajista on keskeisen tärkeää myös se, että sijoitusten kohteina olevat yritykset toimivat vastuullisesti yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan. Toisille on lisäksi tärkeää, että heidän sijoituksensa edistävät myönteistä kestävää kehitystä. Riippumatta siitä, mikä lähestymistapa on sinulle ensisijainen, Danske Bankin sijoitustuotteiden valikoimassa on henkilökohtaisiin mieltymyksiisi sopivia tuotteita.

Sijoittaessasi voit panostaa kestävään kehitykseen kahdella tavalla, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia:

  • Minimoimalla haitalliset yhteiskuntaan ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset
  • Edistämällä myönteistä kestävää kehitystä yhteiskunnassa ja/tai ympäristön kannalta 


Kestävän kehityksen huomioiminen
on luontainen osa sijoituksiasi
Danske Bankissa

Kun teemme sijoituksia puolestasi, otamme huomioon sijoitustesi tuottoon mahdollisesti vaikuttavat tekijät, mukaan lukien ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät ESG-kriteerit. Jos yritys ei huomioi ESG:hen liittyviä näkökohtia liiketoiminnassaan riittävästi, se voi vaikuttaa negatiivisesti yrityksen tulokseen ja sijoituksesi tuottoon. Arvioimme muiden tekijöiden lisäksi sitä, panostaako yritys ilmastoasioihin, noudattaako se ihmisoikeuslainsäädäntöä, onko sen työntekijöillä hyvät työskentelyolosuhteet ja välttääkö se luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat haitalliset vaikutukset. Tällä tavoin voimme valita sinulle hyviä sijoitusmahdollisuuksia sekä kannustaa yrityksiä ja yhteiskuntaa etenemään kestävämpään suuntaan. 

  

Etsitkö kestävän sijoittamisen rahastoa?

Tiesitkö, että rahastosijoittamisella voi tukea YK:n kestävän kehityksen tavoitteita? Tutustu kehittyville markkinoille sijoittavaan Danske Invest Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite -osakerahastoon!

f9d0e6f9-f91d-480c-8694-263798869797

Sijoituksilla voi olla haitallinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan – voimme lieventää niiden vaikutuksia  

Sijoituksella voi olla haitallinen vaikutus, jos sillä rahoitetaan yhteiskunnan tai ympäristön kannalta haitallista toimintaa. Näitä vaikutuksia voidaan lieventää välttämällä tiettyjä sijoituksia tai harjoittamalla aktiivista omistajuutta sijoituskohteena olevien yritysten kanssa. 
  
Me Danske Bankissa pyrimme siihen, että voimme minimoida sijoitustesi negatiiviset vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön. Jotta onnistumme siinä, noudatamme erilaisia käytäntöjä. Emme esimerkiksi sijoita yrityksiin, jotka ovat mukana hiileen, öljyhiekkaan, kiistanalaisiin aseisiin tai tupakkaan liittyvissä toimissa, emmekä sijoita kansainvälisiä sääntöjä ja standardeja rikkoviin yrityksiin. Lisäksi pyrimme kannustamaan sijoitustesi kohteena olevia yrityksiä etenemään vastuullisempaan suuntaan ja harjoitamme aktiivista omistajuutta käyttämällä äänioikeuttamme näiden yritysten yhtiökokouksissa. 

Sijoitukset voivat myös edistää kestävää kehitystä

Sijoitukset voivat myös edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tavoitteiden saavuttamista ohjaamalla varoja näitä tavoitteita tukeviin yrityksiin. Tämänkaltaista sijoitustoimintaa kutsutaan kestäväksi sijoittamiseksi. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden tukeminen, kiertotalouden edistäminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tai muut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Lisävaatimuksena on, että sijoitustoiminnasta ei aiheudu merkittävää negatiivista vaikutusta muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja että sijoitusten kohdeyhtiöt noudattavat hyviä hallintotapoja.

Kestävä sijoittaminen voi edistää ympäristötavoitteita, jotka voivat myös täyttää EU:n taksonomian vaatimukset. Taksonomiassa luokitellaan taloudelliset toimet, jotka vaikuttavat myönteisesti EU:n luokitusjärjestelmän ympäristötavoitteisiin ja jotka tunnustetaan ympäristön kannalta kestäviksi. Taksonomian kuusi ympäristötavoitetta ovat ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, veden ja merellisten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtymä kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen. Tällä hetkellä taksonomia kattaa vain ilmaston eikä esimerkiksi yhteiskunnallisesti kestävää toimintaa. Taksonomiaa kuitenkin kehitetään jatkuvasti ja vuonna 2022 sitä laajennetaan ja päivitetään lisäkriteereillä, jotka koskevat taksonomian ympäristötavoitteiden kattamia lisätoimia.

Arvosana A+

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) -organisaatio on myöntänyt meille korkeimman A+-arvosanan kestävää kehitystä edistävästä työstämme.

Lue lisää aktiivisesta omistajuudesta

ESG-analysointi

Ainutlaatuinen ESG-analyysityökalumme antaa meille tietoja siitä, miten yritykset suhtautuvat kestävään kehitykseen. Käytämme työkalua tehdessämme sijoituspäätöksiä asiakkaillemme.

Lue lisää ESG-analysoinnista

Ilmastoasioiden huomioiminen

Varmistamme, että kauttamme tehtävissä sijoituksissa otetaan aina huomioon ilmastonäkökohdat ja pyrkimys ympäristöystävällisyyden lisäämiseen. Näin myös suojaamme sijoituksiasi ja pyrimme vaikuttamaan myönteisesti ilmastoon.

Haluatko lisätietoja vastuullisista sijoituksista?

Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua rahastojen avaintietoesitteisiin ja muihin rahastomateriaaleihin.

Suomeen rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehenä tarjotessaan Rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja. Tanskaan sekä Luxemburgiin rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Management A/S. Danske Invest Management A/S:n hallinnoimien rahastojen jakelusta vastaa asiamiehenä Danske Bank A/S. Danske Bank A/S on nimittänyt Suomen sivuliikkeen toimimaan asiamiehenä tarjottaessa rahastoyhtiöiden hallinnoimia sijoitusrahastoja Suomessa. Rahastojen avaintietoesitteet, muut rahastomateriaalit sekä lisätietoa rahastoista on saatavissa osoitteessa www.danskeinvest.fi.

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.