Luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuu paineita, jotka muodostavat merkittäviä riskejä maailmantaloudelle ja yhteiskunnille. (* Ihmisten, planeetan ja maailmantalouden suojelemiseksi on ryhdyttävä toimiin, joilla luontokato voidaan pysäyttää.

Me Danske Bankissa haluamme olla tämän muutoksen katalysaattori toimimalla aktiivisesti yritysten kanssa, joita rahoitamme tai jotka ovat sijoitustemme kohteena.

Olemme laatineet arvion laina- ja sijoitussalkuistamme tunnistaaksemme toimialat, joiden potentiaalinen haitallinen vaikutus luontoympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen on suurin.

”Tämän arvion avulla saamme hyvän kuvan siitä, millä toimialoilla salkuissamme on suurin potentiaalinen vaikutus luontoympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen. Olemme myös kartoittaneet näiden toimialojen keskeiset luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen vaikuttavat ajurit, joiden pohjalta voimme käydä vuoropuhelua näillä toimialoilla toimivien asiakkaiden ja sijoituskohteina olevien yritysten kanssa. Tavoitteenamme tässä vaiheessa on ymmärtää yritysten mahdolliset luontovaikutukset sekä mahdolliset taloudelliset riskit”, sanoo Danske Bank -konsernin kestävästä rahoituksesta vastaava johtaja Samu Slotte.

Tulemme käymään vuoropuhelua kolmella vaikutuksiltaan haitallisimmilla sektorilla toimivien yritysten kanssa

Selvityksen pohjalta määrittelimme lainasalkustamme ne kolme toimialaa/sektoria, joiden mahdollinen haitallinen vaikutus luontoympäristöön ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen on suurin. Ne ovat 1) maatalous, sisältäen elintarviketuotannon ja kalatalous, 2) metsä-, sellu- ja paperiteollisuus sekä 3) merenkulku. Aloitamme vuoropuhelun tunnistetuista luonto- ja monimuotoisuusindikaattoreista näillä sektoreille toimivien asiakkaidemme kanssa ennen vuoden 2023 loppua. Nämä indikaattorit ovat tyypillisiä ja olennaisia toimialoille, joilla kyseiset yritykset toimivat.

Yritysasiakkaat-liiketoimintayksikössämme tulemme käymään vuoropuhelua yli 300 maatalousalan asiakkaan kanssa, mikä kattaa yli kolmanneksen rahoitusvastuustamme.

Suuryritykset ja instituutiot -liiketoimintayksikössämme käymme vuoropuhelua yli 50 asiakkaamme kanssa, jotka toimivat elintarviketuotannossa, kalataloudessa, metsä-, sellu- ja paperiteollisuudessa sekä merenkulkualalla, mikä kattaa vähintään kaksi kolmasosaa rahoitusvastuistamme kullakin toimialalla.

Pyrimme vuoropuhelun avulla lisäämään asiakkaidemme tietoisuutta siitä, kuinka tärkeää on tuntea entistä paremmin luontoon kohdistuvat vaikutukset ja niistä aiheutuvat riskit. Vuoropuhelu myös auttaa meitä ymmärtämään paremmin omien rahoitus- ja sijoitustoimiemme vaikutukset ja riippuvuussuhteet. Luomme näin yhteistä perustaa ja käytäntöjä luontoon liittyvien vaikutusten ja riippuvuussuhteiden hallitsemiseksi ja luonnonsuojelun tukemiseksi.

Tulemme käymään vuoropuhelua 30 sijoitussalkkuumme kuuluvan yrityksen kanssa

Sijoituksistamme tehdyn analyysin mukaan 60 % hallinnoimastamme varallisuudesta voi potentiaalisesti vaikuttaa erittäin vahingollisesti luontoympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen kohdeyritysten toiminnan kautta. Lisäksi lähes 30 % sijoituskohteina olevista yrityksistä on potentiaalisesti erittäin riippuvaisia luonnosta ja sen ekosysteemipalveluista. Danske Bank on yhdessä Danica Pensionin kanssa sitoutunut käymään vuoropuhelua, ennen vuoden 2025 loppua, 30 sijoituskohteena olevan kansainvälisesti toimivan suuryrityksen kanssa, joiden kaikkien toiminta vaikuttaa merkittävästi luontoympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen.

Haluamme parantaa ymmärrystämme sijoituskohteenamme olevien yritysten toiminnan vaikutuksista luontoon ja toiminnasta mahdollisesti aiheutuvista riskeistä. Vuoropuhelun avulla voimme luoda tietoisuutta vaikutusten ja niihin liittyvien riskien hallinnan merkityksestä. Tämä puolestaan saattaa tehostaa riskinhallintaa ja auttaa turvaamaan asiakkaidemme sijoitusten arvon. Tähän päästäksemme olemme käynnistäneet aktiivisen omistajuuden hankkeen. Hankkeessa käymme vuoropuhelua 30 kansainvälisen suuryrityksen kanssa, jotka toimivat energia-, elintarviketuotanto- ja kuljetusalan kaltaisilla sektoreilla.

Ensimmäinen askel pitkällä matkalla

Luonto- ja ilmastokriisi liittyvät toisiinsa ja uhkaavat sekä yhteiskuntia että toimeentuloa, koska ne molemmat asettavat vakavia haasteita ihmisten kyvylle ylläpitää tai saavuttaa riittävä elintaso.

Olemme jo laatineet kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman (Climate Action Plan). Se sisältää suunnitelmamme kohti nettonollapäästöjä ja mukautustoimet laina- ja sijoitussalkuillemme, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 °C asteeseen. Tavoitteenamme on toimia yhtä kunnianhimoisesti luontoympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa.

Olemme aloittaneet matkan luontoympäristön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvien sitoumustemme täyttämiseksi:

”Tiedostamme kuitenkin, että olemme vasta muutoksen alussa ja että edessämme on vielä paljon työtä ekosysteemien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi. Siksi pyrimme lisäämään osaamistamme vaikutuksista ja riippuvuussuhteista viitekehysten, datan ja osaamisen kehittyessä. Täytämme myös sitoumuksemme ja pyrimme kantamaan vastuumme luontokadon hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen torjumiseksi ja edistämme siten kestävämpää tulevaisuutta”, Samu Slotte kertoo.

 

* Vuosina 1970–2018 maailman villieläinpopulaatiot ovat vähentyneet keskimäärin lähes 70 % (WWF, 2022). Samaan aikaan riippuvuus luontoympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta on uhka arviolta yli 50 %:lle maailmantaloudesta (Maailman talousfoorumi, 2020) ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ekosysteemin romahdus on arvioitu yhdeksi viidestä suurimmasta riskistä maailmassa Maailman talousfoorumin riskiraportti 2023.