Mitä on taloudellinen mielenrauha?

Taloudellisen mielenrauhan haltijoita yhdistää Suomessa varma työpaikka ja säännölliset tulo sekä työnteon ja sitä kautta säännöllisen tulovirran mahdollistava hyvä terveys. Oman lisämausteensa tuo oman talouden ja raha-asioiden hallinta ja suunnitelmallisuus. 

Taloudellinen mielenrauha ja vauraus tarkoittavat eri ihmisille eri asioita. Danske Bankin teettämän kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että suhtautuminen omaan taloudelliseen tilanteeseen ja omiin mahdollisuuksiin vaurastua on tulotason lisäksi vahvasti yhteydessä myös sukupuoleen, koulutustasoon ja ikään. 

Toteutetun selvityksen pohjalta on luotu suomalaisten taloudellista mielenrauhaa kuvaava indeksi. Asteikolla 1-10 suomalaisten taloudellinen mielenrauha saa arvosanan 6,1. Muissa Pohjoismaissa taloudellinen mielenrauha näyttäisi olevan hieman korkeammalla tasolla kuin Suomessa. 

Danske Bank kysyi yli 3000* suomalaiselta, millä tasolla heidän taloudellinen mielenrauhansa on: millaisena oma taloudellinen tilanne ja sen tulevaisuus suomalaisille itselleen näyttäytyy.

Sama kyselytutkimus toteutettiin myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, mikä mahdollistaa mielenkiintoisen vertailun Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä.

Suomalaiset ovat oman taloutensa suhteen selvästi pessimistisempiä kuin ruotsalaiset, tanskalaiset ja norjalaiset. Suomalaisista vajaa kolmannes on vähintään joka viikko huolissaan siitä, saavatko he rahansa riittämään kaikkeen tarvittavaan, kun muissa Pohjoismaissa vastaava luku on 17 %. Toisaalta yhtä moni suomalainen on toisessa ääripäässä: joka kolmas on harvemmin kuin puolivuosittain tai tuskin koskaan huolissaan siitä, tuleeko rahat riittämään kaikkeen tarvittavaan. 

Tieto lisää taloudellista mielenrauhaa

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toteutetut kyselyt paljastivat, että ihmiset eivät ole kovin hyvin perillä omista raha-asioistaan niin Suomessa kuin muissakaan Pohjoismaissa. Monikaan ei ole laskenut kuukausittaisia menojaan eikä siksi tunne omia käyttövarojaan.

Tiedätkö kuinka paljon sinulla on kuukausittain varoja käytössä?

18-34 -vuotiaista 26 % ei tiedä

35-54 -vuotiaista 22 % ei tiedä

Yli 55-vuotiaista 20 % ei tiedä


Tietämättömyys omasta taloudesta ja raha-asioista näkyy myös muilla elämän saroilla. Kaikista vastaajista 13 % ei ole koskaan tarkastellut kokonaispankkiasiointiaan, kuten asuntolainojaan, luottojaan ja säästöjään. 

Tutkimuksessa ilmeni, että omien pankkiasioiden kokonaisvaltainen tarkastelu on vahvasti yhteydessä siihen, kuinka luottavaisia ihmiset ovat omaan talouteensa. Kokonaispankkiasiointiaan kuukausittain tarkastelevista vastaajista 30 % suhtautuu nykyiseen taloudelliseen tilanteeseensa suuressa tai erittäin suuressa määrin luottavaisesti. Omien pankkiasioiden seuraamisen ohella myös säännölliset tulot ja puskurikassa ovat tärkeitä tekijöitä taloudellisessa mielenrauhassa. 


Palkkatulot huolestuttavat eniten 

Eri huolenaiheista tulot nousevat Suomessa selvästi kärkeen. Useampi kuin joka neljäs on huolissaan tuloistaan suuressa tai erittäin suuressa määrin. Naiset ovat miehiä huolestuneempia tuloistaan ja naisten luottamus taloudelliseen tilanteeseensa on yleisesti ottaen heikompaa kuin miehillä.

Tulojen jälkeen suomalaisia huolettavat eniten rahojen käyttökohteet, kuten esimerkiksi vuokra, ruoka, vaatteet, henkilökohtainen hyvinvointi ja lomat. Velat ja henkilökohtainen omaisuus sen sijaan huolettavat suomalaisia verrattain vähän.


Kun vertaillaan Pohjoismaiden välisiä tuloksia, Suomessa ollaan ylipäätään enemmän huolissaan kaikista asioista kuin muissa Pohjoismaissa. Vaikka suomalaiset vaikuttavatkin olevan enemmän huolestuneita talousasioistaan kuin muut pohjoismaalaiset, on heillä myös korkeaa luottamusta tulevaan talouteen ja jokapäiväiseen tuloon liittyen.

*Suomessa toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 3035 yli 18-vuotiasta suomalaista. Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä maalis-huhtikuussa 2018.

Katso myös nämä


Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.