Elämä yllättää – rakkaudella ja onnella, toisaalta sairauksilla, eroilla ja kuolemilla. Varautumista tulevaan kannattaa tehdä läpi elämän, etenkin jos jakaa taloutensa kumppanin kanssa. Danske Bankin Raha & rakkaus -tutkimuksen tulosten mukaan yli puolet, joilla on yhteisiä säästöjä ja sijoituksia, ei ole sopinut mitenkään varojen kohtalosta mahdollisessa erotilanteessa ja vain 12 prosenttia puhuu puolisonsa kanssa säännöllisesti perintösuunnittelusta.

Omaisuus ja taloudelliset sitoumukset muodostavat elämän aikana melkoisen rihmaston. Omien tulojen, velkojen ja omaisuuksien lisäksi kokonaisuuteen vaikuttavat niin rintaperilliset kuin aiemmat liitot, ositukset, perinnöt ja pesänjaot. Yhteen muutto, avoliitto, avioliitto ja lapset vaikuttavat kaikki osaltaan siihen, millaista lainsäädäntöä esimerkiksi erotilanteissa tai puolison menehtyessä sovelletaan.

”Harva ymmärtää, kuinka merkittävä taloudellinen sopimus avioliitto on. Avioliiton solmimisen seurauksena puolisoille syntyy avio-oikeus toistensa avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen, mikä liiton päättyessä tarkoittaa käytännössä kaikkea, mitä omistaa. Tästä voi poiketa vain avioehdolla. Nuorena ja rakkauden huumassa ei tulla ajatelleeksi esimerkiksi mahdollisia tulevia perintöjä, etenkin jos kummallakaan ei juuri ole varallisuutta avioliittoa solmittaessa, Danske Bankin Yksityispankin lakimies, varatuomari Erkki Huttunen kertoo.

Huttunen huomauttaa, kuinka vieläkin harvempi ymmärtää, että yhdessä asuminen ei välttämättä tarkoita avoliittoa ja laissa suojellaan myös avopuolisoita erotilanteessa. Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta tulee sovellettavaksi, jos yhdessä asumista on kestänyt vähintään viisi vuotta tai avopuolisoilla on yhteisessä huollossa oleva lapsi.

”Laissa on säännöksiä omaisuuden erottelusta ja mahdollisista hyvityksistä, joihin toinen avopuoliso saattaa olla oikeutettu, jotta toinen avopuoliso ei saisi perusteetonta etua toisen kustannuksella.”

Sopimalla ja asiakirjat kuntoon laittamalla syntyy mieleinen lopputulos

Perinteisen polun sijasta yhteistä elämää voi elää monin tavoin ja perhemuotoja on monenlaisia. Eri perhemuotoja ja suhteen vaiheita koskettaa erilainen lainsäädäntö. Kannattaa aina suunnitella ja sopia, miten yhteinen omaisuus jaetaan, iästä, perheen koosta ja suhteen pituudesta riippumatta.

“Jokaisen perheen ja pariskunnan ratkaisut ovat tapauskohtaisia ja niitä kannattaa sopia juuri niin kuin yhdessä tuntuu hyvältä. On paljon yhteisestä tahtotilasta kiinni, miten sopimukset tehdään – jokainen pari ja perhe voi pitkälti itse testamentilla määrätä, kenelle haluavat omaisuutensa menevän kuolemansa jälkeen”, Huttunen muistuttaa.

Muuttujat elämän varrella

Yhteistä kotia remontoidessa, liittoa solmiessa tai ultraäänikuvia katsellessa ei välttämättä ole halua tai uskallusta ajatella elämän menevän toisin kuin on ajatellut. Taloudellisen mielenrauhan kannalta on kuitenkin hyvä suunnitella askelmerkit myös elämän murheiden varalta. Yllättävät työttömyysjaksot, oma tai läheisen sairastuminen, ero tai puolison menehtyminen ovat kaikki mullistuksia, jotka vaikuttavat myös omaan talouteen.

Eri tilanteita varten on hyvä varautua keskustelemalla, suunnittelemalla ja sopimalla puolison kanssa. Huttunen painottaa, että ilman etukäteen sopimista ja virallisia asiakirjoja perinnönjaossa ja erotilanteissa edetään pelkän lainsäädännön olettamien avulla.

”Erityisesti kannan huolta nuorista avopareista. Suhteen myötä on saattanut kertyä yhteistä omaisuutta, mutta mitään sopimuksia ei ole tehty. Tragedian sattuessa lähin perillinen onkin joku muu kuin avopuoliso ja valtavan kriisin keskellä onkin ongelmissa omaisuuden jakamisen ja taloudellisen pärjäämisen kanssa.”

Käymällä yhdessä ja ammattilaisen kanssa läpi ainakin avioehtosopimus tai sopimus avoliiton päättymisen varalta, edunvalvontavaltakirja sekä molempien testamentit, varautuu jo hyvin tulevaisuuden eri vaihtoehtoihin ja taloudellisiin ratkaisuihin.

Sanasto tutuksi:

Avio-oikeus: Oikeus saada avioliiton päättyessä puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä.

Avioehtosopimus: Aviopuolisoiden välinen sopimus, jolla voidaan määrätä avio-oikeuden poistamisesta kokonaan tai osittain, sekä yksi- tai molemminpuolisesti.

Erottelu: Kun puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, tehdään avioliiton päättyessä omaisuuden erottelu, jossa kumpikin pitää omissa nimissään olevan omaisuutensa.

Ositus: Kun puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, lasketaan ositusperusteen syntyhetkellä puolisoiden omistuksessa olleet netto-omaisuudet (varat miinus velat) yhteen ja kummallekin puolisolle kuuluu puolet yhteenlasketun säästön arvosta. Ositussopimus voidaan tehdä heti kun ositusperuste on syntynyt, eli esimerkiksi välittömästi sen jälkeen, kun yhteinen avioerohakemus on jätetty.

Tasinko: Osituksessa varakkaamman puolison vähemmän omistavalle luovuttama omaisuuserä, jolla tasataan puolisoille eron jälkeen jäävät omaisuudet yhtä suuriksi.

Tee näin:

  • Sopikaa asioista kirjallisesti, suhdemuodosta riippumatta. Katsokaa yhdessä läpi ainakin avioehtosopimus tai sopimus avoliiton päättymisen varalta, edunvalvontavaltakirja sekä testamentit.
  • Tunne oikeutesi ja velvollisuutesi. Kannattaa tutustua, milloin lakiasiat ovat ajankohtaisia.
  • Huolehtikaa, että omistukset ja taloudelliset panostukset vastaavat toisiaan. Varmista, että sinulla on omistusoikeus niihin asioihin, joihin olet rahaa käyttänyt


 

TIETOA RAHA & RAKKAUS -TUTKIMUKSESTADanske Bankin Raha & rakkaus -kyselyn teki YouGov. Tiedot kerättiin sähköpostikyselynä 17.7. – 24.7.2023 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksessa on pyritty löytämään syitä muun muassa siihen, miten hyvin puolisot tuntevat toistensa taloudellisen tilanteen, miten pariskunnat säästävät ja sijoittavat yhdessä ja mitä yhteisestä varallisuudesta on sovittu mahdollisen eron koittaessa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset, jotka elävät parisuhteessa. Kokonaistuloksissa (N=1008 parisuhteessa elävää) keskimääräinen virhemarginaali on noin ± 3 prosenttiyksikköä.

TIEDÄTKÖ OIKEASTI, MITÄ PERIT – JA KUKA SINUT PERII?

Harva ymmärtää lainsäädännön todelliset vaikutukset parisuhteen ja perhe-elämän eri vaiheissa. Kuuntele Taloudellinen mielenrauha -podcastjakso, jossa juristi Jemina Hartikainen, joka kertoo, millaisia ikäviä yllätyksiä voikaan tulla eteen, jos testamenttia tai avioehtoa ei ole asianmukaisesti laadittu.