Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa eri asioita eri ihmisille, ja valittu menetelmä riippuu sijoittajan näkökulmasta ja tavoitteista.

– Kaikkia menetelmiä yhdistää ymmärrys siitä, että yrityksen toiminnan ja toimintaympäristön välillä vallitsee vuorovaikutussuhde. Vastuullinen sijoittaminen pyrkii huomioimaan, kuinka toimintaympäristö vaikuttaa yrityksen toimintaan, liiketoimintamallin kestävyyteen pitkällä aikavälillä ja toisaalta kuinka yritys itse toiminnallaan vaikuttaa ympäristöön, kertoo Antti Malava.

Vastuullinen sijoittaminen ei ole mitään uutta – voidaan sanoa, että se alkoi jo 1700-luvulla, kun uskonnollisia rajoitteita alettiin käyttää osana sijoituspolitiikkaa lähinnä Pohjois-Amerikassa. Vastuullinen sijoittaminen terminä alkoi vakiintua vasta 1960-luvulla Yhdysvalloissa, heijastellen silloin tärkeinä pidettyjä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Näin ollen se edusti voimakkaasti arvopohjaista sijoittamista.

2000-luvulla alettiin puhua ESG-sijoittamisesta (Environmental, Social, Governance), eli vastuullisuustekijöiden systemaattisesta huomioimisesta osana sijoitusprosessia taloudellisten tekijöiden rinnalla.

– Kun siirryttiin kohti vuosituhannen vaihdetta, alettiin saada aiempaa enemmän ja vertailukelpoisempaa tietoa yritysten vastuullisuustoiminnasta. Fokus kääntyi enemmän kysymykseen, pystytäänkö vastuullisuustekijöistä löytämään sijoituksellista lisäarvoa, riippumatta haluaako sijoituksella heijastella arvopohjaisia valintoja, Malava toteaa.

Tätä kehitystä tuki myös monien kansainvälisten aloitteiden nousu, eritoten YK:n kestävän sijoittamisen periaatteiden synty vuonna 2007 määritellen yhtenäisen perustan vastuulliselle sijoittamiselle osana yleisesti hyvää sijoituspäätöksentekoa.

Joudutaanko luopumaan tuottopotentiaalista?

Ehkä kiistanalaisin kysymys vastuullisen sijoittamisen alalla on, onko se vain kiva markkinointikikka vai onko sillä mahdollista parantaa sijoitusten tuottopotentiaalia. Antti Malava ottaa askeleen ajassa taaksepäin pohtiakseen, mitkä tekijät ylipäänsä vaikuttavat yrityksen arvostukseen:

– Vielä kolmekymmentä vuotta sitten aineelliset hyödykkeet muodostivat leijonanosan yrityksen taseesta. Tänä päivänä tilanne on päinvastoin – aineeton varallisuus ja immateriaalioikeudet muodostavat noin 80 % yrityksen tasearvosta. ESG-analyysi on keskiössä nimenomaan kun pyritään arvioimaan tämän potentiaalin arvostus yrityksen pitkän aikavälin tuloksentekokyvyn kannalta.

Perinteisesti vastuullinen sijoittaminen on mielletty eettiseksi tai arvopohjaiseksi sijoittamiseksi. Jos mietitään puhtaasti matemaattisesti, että rajoitetaan tiettyjä isoja sektoreita, kavennetaan silloin sijoitusmahdollisuuksia eli heikennetään hajautusvaikutusta. Tällöin se lähtökohtaisesti vaikuttaa negatiivisesti tuottoihin.

– ESG-tekijöiden integroinnissa sijoituspäätöksiin lähestymistapa on eri: mitkä ovat yrityksen kestävän tuloksentekokyvyn kannalta merkityksellisiä vastuullisuus- ja kestävyysteemoja, ja kuinka hyvin yritykset parantavat suoritustaan näiden teemojen mittareilla. On tärkeää huomata, että kaikki kestävyysteemat eivät vaikuta yrityksen kestävään tuloksentekokykyyn. Kun yritykset keskittyvät parantamaan juoksua heille relevanteissa kestävyysaiheissa, heidän liiketoimintansa ohjautuu kestävämmälle pohjalle, mikä mahdollistaa riskien toteutumisen pienentämisen sekä uusien kestävyysteemoista nousevien mahdollisuuksien paremman hyödyntämisen.

– Tällä hetkellä jo yli kaksi kolmasosaa salkunhoitajistamme integroi ESG –tekijät joko määrällisesti tai laadullisesti. Danske Bankissa tavoite on, että vuoteen 2020 mennessä kaikki salkunhoitajamme integroivat ESG-tekijät systemaattisesti sijoitusstrategiassaan, kiteyttää Malava. Jokainen sijoitusstrategia ja -prosessi on kuitenkin erilainen, ja siksi erilaisia ESG-integrointitarinoita yhtä paljon kuin salkunhoitajia.

Yksilön vaikutus isossa kuvassa

Varsinkin ilmastonmuutoskeskustelun keskellä sitä usein huomaa pysähtyvänsä miettimään, että tilanne on hälyttävä ja jotain pitäisi tehdä, mutta mistä aloittaa ja miten yksittäinen ihminen voi vaikuttaa maailman mittakaavassa.

– On tutkimuksia, että sijoittamisen avulla voidaan pienentää hiilijalanjälkeä moninkertaisesti verrattuna muihin yksilökohtaisiin tekoihin, kuten lihansyönnin tai lentomatkustamisen vähentämiseen. Vastuullisen sijoittamisen avulla on mahdollisuus päästä osaksi isompaa liikevoimaa, jolla on riittävät rahkeet vaikuttaa asioihin suuressa mittakaavassa, Malava summaa.

Entä miten lähteä liikkeelle, kun eri sijoittajilla vaikuttaa olevan eri käsitys siitä, mikä on eettistä, kannatettavaa ja hyvää?
– Vastuullinen sijoittaminen, kuten sijoittaminen ylipäänsä, lähtee omista sijoitustavoitteista. Jos tavoitteena on ilmaista arvojaan sijoitusten kautta, silloin rajoitetut ratkaisut voisivat olla hyvä lähtökohta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikissa sijoitusratkaisuissamme pääsee hyötymään ESG-tekijöiden systemaattisen huomioonottamisen mahdollistamasta lisäarvosta.