Valuuttakurssikehitys erityisesti dollarin osalta on vaikuttanut merkittävästi euroalueelta käsin sijoittajan kehitykseen. Ilman dollarin vahvistumisen vaikutusta suhteessa euroon, on USA:n osakemarkkinoiden tuottokehitys on ollut miltei -22%.

Kuitenkin erityisesti korkosijoittajalla, joka perinteisesti hakee sijoituksilleen osakkeita turvallisempaa tuottokohdetta ja suojaa vaikeina markkina-aikoina, on ollut poikkeuksellisen negatiivisen tuottokehityksen vuosi takanaan. Keskuspankkien siirtyessä korona-ajan elvytyksestä rahapolitiikan kiristämiseen, olemme nähneet poikkeuksellisen nopean korkojen nousun viime kuukausina. Korot ovat nousseet alkuvuoden aikana nopeinta tahtia sitten vuoden 1994. Tämä merkittävä koronnousu on johtanut negatiivisiin tuottoihin korkosijoittajille, mutta se myös lisää kohtuullisten hyvien tuottojen todennäköisyyttä jatkossa.

Millaiset näkymät sijoittajalla on lähitulevaisuudessa?

Korkosijoittajalle:

Inflaatiokehitys, eli hintojen nousun jatkuminen, sekä keskuspankkien toimet sen hillitsemiseksi ohjaavat keskeisesti myös korkomarkkinoiden suuntaa lähitulevaisuudessa. Yhdysvalloissa ollaan Eurooppaa edellä inflaation ja koronnostojen osalta. Uskomme, että Yhdysvaltojen korkotaso on lähempänä huipputasoaan kuin Euroopassa. Mikäli korot eivät enää merkittävästi nouse, niin nykyinen korkotaso ja sitä myöten aiempiin vuosiin nähden merkittävästi paremmat juoksevat korkotuotot tarjoavat korkosijoittajalle valoisampia näkymiä vaikean vuoden jälkeen.

Osakesijoittajalle:

Korkomarkkinoiden ja inflaation kehitys ohjaa keskeisesti myös osakemarkkinaa. Kun korkosijoitukset tarjoavat taas varteenotettavan vaihtoehdon osakkeille, on tämä vähentänyt aiempaan nähden osakkeiden houkuttelevuutta ja johtanut osaltaan osakkeiden hinnanlaskuun. Etenkin sellaisten osakkeiden, joiden arvostukset perustuvat pääasiassa myöhemmin odotettuun kasvuun ja kassavirtaa on tarjolla vasta pitemmällä tulevaisuudessa, kurssit ovat laskeneet alkuvuoden aikana. 

Yritysten tuloskehitys on alkusyksyn melko positiivisesta odotuksesta maltillistunut. Kuitenkin odotettaessa maltillista taantumaa taloudessa, olisi poikkeuksellista, mikäli tulokset eivät laskisi tai jatkaisivat kasvu-uralla.  Odotus heikentyvästä tuloskehityksestä aiheuttaa korkeiden korkojen ja inflaation ohella haasteita osakkeiden tuottokehitykselle lähitulevaisuudessa. Markkinan epävarmuus voi siis edelleen jatkua, huolimatta siitä, että nähdään hetkellisiä nousupäiviä ja viikkoja.


Miten pitkäjänteisen sijoittajan kannattaa toimia?

Pitkäjänteiselle sijoittajalle epävarmat ja heiluvat markkinat tarkoittavat myös mahdollisuuksia saada parempia tuottoja. Sijoittaessa pitkällä, useiden vuosien, aikavälillä markkinoiden epävarmuus on aina myös mahdollisuus rakentaa varallisuutta hyödyntämällä alentuneita kursseja ostotilaisuuksina. Koska lähitulevaisuuden tilanne voi jatkua epävakaana, kannattaa sijoittajan välttää suurempia ylilyöntejä riskinotossa ja hyödyntää maltillisempia keinoja salkun kasvattamisessa, kuten säännöllistä sijoittamista ja sitä myöten ajallista hajauttamista pysyvämpää käännettä parempaan odotellessa. Pitkäjänteisen sijoittajan kannattaa pysyä omassa suunnitelmassaan ja välttää isoja liikkeitä siitä poiketen. Ajoittaminen on vaikeaa, ja heiluvassa markkinassa yksittäistenkin parhaiden nousupäivien menettämisellä on suuri vaikutus salkun pitkän aikavälin tuottoon.

Julkaisemme uuden neljännesvuosittaisen sijoitusnäkemyksemme marraskuun lopussa. Seuraamalla Danske Bankin julkaisuja uudesta sijoitusnäkemyksestä verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavillamme, pääset tutustumaan markkinoiden, talouden ja eri sijoituskohteiden näkymiin.


Hyvä tietää koroista ja sijoittamisesta: miten korkotason muutokset vaikuttavat sijoituksiin?

Korkotaso muuttuu, vaikutukset osakkeisiin:

Korkojen noustessa osakkeiden markkinahintoihin kohdistuu laskupaineita, sillä korkosijoitukset muuttuvat sijoittajien silmissä aiempaa houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi osakkeille. Myös lainan hinta eli yritysten rahoituskustannukset sekä sijoittajien tuottovaatimukset nousevat. Taloustilanteesta riippuen tilanne ei välttämättä ole näin yksioikoinen. Mikäli esimerkiksi korkotaso nousee johtuen voimakkaasti kasvavasta taloudesta, voi yritysten tuloskehityksellä ja sijoittajien odotuksilla yritysten tulevaisuudesta olla nousuvaraa, joka taas tukee osakkeiden positiivista arvonkehitystä.

Mikäli taas talouskasvun jatkumiseen kohdistuu epäilyksiä ja samalla korkotaso nousee (kuten nyt on tapahtunut keskuspankkien suitsiessa koronnostoilla inflaatiota), osakkeiden hintoihin kohdistuu laskupaineita. Inflaation maltillistumisella ja sitä kautta koronnostopaineiden vähenemisellä on todennäköisesti positiivinen vaikutus osakemarkkinoille.


Korkotaso muuttuu, vaikutukset korkosijoituksiin:

Korkojen noustessa, sijoitussalkuissa ja rahastoissa olevien korkosijoitusten arvot putoavat. Markkinoilla rahan hinta, eli korko, on noussut eivätkä aiemmat korkosijoitukset ole enää yhtä houkuttelevia sijoittajille. Tällöin korkosijoitusten markkinahinta joustaa alaspäin, jotta ne vastaavat nykyisen korkomarkkinan realiteetteja sekä sijoittajien muuttuneita tuottovaatimuksia.

Vastaavasti uusia korkosijoituksia päästään tekemään aiempaa korkeammalla tuottotasolla. Eli yritykset ja valtiot hakiessaan markkinoilta lainaa, maksavat uusista lainoista aiempaa korkeampaa korkoa sijoittajille. Vastaavasti korkojen laskiessa, salkuissa olevien korkosijoitusten markkina-arvot nousevat, sillä sijoittajat tyytyvät uusissa korkosijoituksissa aiempaa pienempään tuottoon ja uusia korkosijoituksia tehdään matalammalla korkotasolla.

Voisi sanoa, että otollisin ajankohta korkosijoitusten tuottokehitykselle on, kun korkotaso on huipussaan eikä enää siltä tasolta juuri nouse, tai pikemminkin laskee. Tällöin korkosijoitusten juokseva korkotuotto on korkea eikä korkosijoitusten arvonkehitykseen kohdistu laskupainetta markkinakorkojen noususta. Tällaisen ajankohdan tarkka määrittäminen on toki hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta. Sijoittajan onkin syytä miettiä korkosijoitusten, kuten muidenkin omaisuusluokkien, osuutta salkussaan pääasiallisesti omien tavoitteidensa ja riskinsietonsa mukaisesti.

Lue lisää korkosijoittamisesta


Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Vaikka pyrkimyksenä onkin antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, ei pankki takaa ulkopuolisista lähteistä saatujen tietojen täydellisyyttä tai virheettömyyttä. Esitetyt näkemykset edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pankki ei vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa. Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki oikeudet.