Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen

Uskotko, että kaikilla nuorilla on Suomessa yhtä suuret mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan?

Nuorilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan. Lähtökohdat perusasioissa ovat samat: kaikilla on mahdollisuus ilmaiseen terveydenhuoltoon, koulutukseen ja vähintään opintotuen kautta opiskeluun sekä sitä kautta ammattiin ja työhön. Mutta kaiken tämän takana on eriarvoisuutta luovia tekijöitä. Nuori saattaa asua alueella, josta ei kulje julkista liikennettä peruskoulutuksen jälkeiseen opistoon. Nuoren vanhempien tilanne voi olla vaikea, perheessä voi olla alkoholin tai sairauksien vuoksi sellaisia ongelmia, jotka sitovat nuoren kotiin. Nuorella ei ole kodin lähellä työpaikkaa eikä varoja siirtyä työpaikkoja tarjoavalle seudulle. Nuoren omat elämän eväät saattavat olla heikot jo sinällään ja jos tukea aktivoitumiseen ei ole tarjolla, nuori hakeutuu omissa ongelmissa sellaiseen seuraan, joka tukee häntä syrjäytymään, ei kuntoutumaan. Kuntoutukselliset määrärahat ovat rajalliset ja se estää nuoren pysymisen koulussa suorittamassa opintonsa loppuun.

Mitä toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta nuoret pystyisivät toteuttamaan unelmiaan vielä paremmin?

Tarvitaan yksilöllisempää tukea. Jos ei ole työtä, tulisi tarjota tukea aktiiviseen osallisuuteen: työpajat, kuntouttava työtoiminta, opinnot työmarkkinatuella, osallisuustulon käyttöönotto ja moniammatilliseen asiakastyöhön satsaaminen ovat tärkeitä. Noin 100 000 nuorta tarvitsee tällä hetkellä tukea. Tämä vaatii viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä niin ehkäisevässä, tukevassa kuin kuntouttavassa toiminnassa.

Miten poliittisessa päätöksenteossa huomioidaan mielestäsi nuorten tulevaisuus?

Nuoriin ja erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota. Keinot intensiteetin lisäämiseen ovat vielä konkretisoituneet suhteellisen vähän.

Mihin suuntaan Suomi on menossa nuorten unelmien mahdollistajana?

Tarvitaan yhteinen poliittinen näkemys ja ohjelma syrjäytymisen estämiseksi. Sen jälkeen tiedolliset yhteistyön mahdollisuudet on laitettava kuntoon, jotta eri viranomaisten tiedot saadaan yhdistettyä konkreettisiksi toimenpiteiksi. Ottasin erityiseksi kohteeksi nämä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.