Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,2 prosenttia, mutta se ei riittänyt tasapainottamaan muun Suomen 1,0 prosentin laskua.

– Asuntojen hinnat notkahtavat yleensä hieman vuoden lopussa ja alkavat palautua maltillisesti alkuvuodesta. Tätä taustaa vasten voidaan kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen lukuja pitää vaisuina, toteaa Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.

Viime vuoteen verrattuna hinnat pysyivät keskimäärin ennallaan. Koko maan tason lukema peittää kuitenkin alleen jakautuneiden markkinoiden todellisuuden: pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat vuodessa 2,1 prosenttia, kun taas muualla Suomessa ne laskivat 1,9 prosenttia.

– Viime aikoina on taas puhuttu paljon Ruotsin ylikuumentuneesta asuntomarkkinatilanteesta, ja verrattu Suomen kehitystä naapuriin. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että toisin kuin Ruotsissa, eivät asunnot meillä ole historiallisesti kalliita suhteessa tulokehitykseen tai vuokriin. Suomen kohdalla haasteet liittyvät alueelliseen kehitykseen, ja siihen, että paljon asuntokantaa sijaitsee alueella, jossa kysyntä on vähäistä.

Alueellisen erkaantumisen seurauksena on syntynyt tilanne, jossa suuressa osassa maata vanhojen asuntojen hinnat laskevat samaan aikaan, kun kasvukeskuksiin rakennetaan kiivaasti. Manner-Suomen 18 maakunnasta on 12:sta osakeasuntojen keskihinta tällä hetkellä alemmalla tasolla kuin vuoden 2010 alussa. Suomalaisten yksityisestä varallisuudesta lähes 70 prosenttia on kiinni asunnoissa, joten asuntojen hintakehityksellä on merkittävä vaikutus kotitalouksien varallisuuden kehitykseen.  Asuntomarkkinoiden jakautumisen vuoksi ei ole enää itsestäänselvyys, että asunto on myös hyvä sijoitus tai edes arvon säilyttäjä.

Viime vuonna tehtiin asuntokauppoja kuitenkin vilkkaasti: vanhojen osakeasuntojen myyntimäärät nousivat 2,1 prosenttia. Voimakkainta kasvu oli pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla Suomessa mitattiin kasvua 0,5 prosenttia. Asuntokaupan ennustetaan jatkuvan vilkkaana myös tänä vuonna yleisen hyvän suhdannekehityksen siivittämänä. 

– Kasvukeskuksienkin markkinoita testataan, kun uusia asuntoja valmistuu vauhdikkaasti, mutta kysyntää uusille kaupunkiasunnoille pitäisi riittää, sanoo Appelqvist.

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.