Muista tarkistaa esitäytetty veroilmoitus

Vaikka Verohallinto saa useimmat verotukseen liittyvät tiedot automaattisesti, verovelvollisen tulee itse tarkistaa, että veroilmoituksen tiedot ovat oikein sekä tarvittaessa ilmoittaa puuttuvat ja korjata virheelliset tiedot.

Tarkista erityisesti pääomatulot ja vähennykset, sillä näissä on tyypillisesti eniten korjattavaa. Mikäli veroilmoitukselle ei ole merkitty esimerkiksi osakkeiden, asunnon tai kiinteistön myyntiä tai näistä puuttuvat hankintamenot, tee luovutusvoittolaskelma. Voit laskea luovutusvoiton joko todellisen hankintamenon tai hankintameno-olettaman mukaisena, kumpi tahansa on itsellesi verotuksellisesti edullisempi tapa. Jos olet omistanut luovutetun omaisuuden vähintään 10 vuotta, saat vähentää hankintameno-olettamana luovutushinnasta 40 prosenttia. Jos omistusaika on ollut tätä lyhyempi, saat vähentää 20 prosenttia.

Myös vähennykset on hyvä tarkistaa ja täydentää. Pääomatuloihin liittyviä tulonhankkimisvähennyksiä voivat olla esimerkiksi puhelinkulut, atk-kulut, ammattikirjallisuus ja matkakulut. Vähentämistä vaativan tulee osoittaa, että kulut liittyvät nimenomaan pääomatulojen hankkimiseen. Jos edellä mainitut kulut liittyvät arvopapereiden, arvo-osuuksien tai vastaavan omaisuuden hoitoon ja säilyttämiseen, kuluista vähennetään 50 euron omavastuu.

Luovutustappiot vähennetään syntymisjärjestyksessä vanhimmasta vuodesta alkaen. Vuoden 2015 luovutustappio vähennetään edelleen vain luovutusvoitoista, ja vähennys tulee tehdä viimeistään vuoden 2020 verotuksessa.

Aikanaan vain rajattujen ammattiryhmien hyödyntämää työhuonevähennystä voi etätöiden yleistymisen myötä hakea yhä useampi. Verohallinto myöntää vähennyksen kaavamaisesti verovuoden työpäivien mukaan. Jos etätöitä on tehnyt yli 50 prosenttia työpäivistä, vähennys on 900 euroa. Jos etätyöpäiviä on enintään 50 prosenttia, vähennys on 450 euroa. Satunnaiset etätyöpäivät oikeuttavat vielä 225 euron vähennykseen. Työhuonevähennyksen katsotaan kattavan kaikki työhuoneesta aiheutuneet kustannukset. Työhuonevähennyksen sijaan voi myös vähentää huoneesta aiheutuvat todelliset kustannukset (välineet, vuokra jne). Työhuonevähennys voidaan tehdä sekä ansio- että pääomatulosta, jos työhuonetta on käytetty kummankin tulon hankintaan. Kaavamainen vuotuinen vähennys ei voi kuitenkaan ylittää 900 euroa, elleivät Verohallinnon hyväksymät todelliset kustannukset ylitä tätä määrää. Tällöinkin kulut tulee jakaa ja kohdistaa eri tulolajeille.

Verovuoden 2020 veroilmoituksen varoissa ei enää ilmoiteta kiinteistöyhtymänä sellaista yhteisomistettua kiinteistöä, joka ei ole arvonlisäverovelvollisuuden piirissä. Yhteisesti omistetusta kesämökistä tai vastaavasta näkyy veroilmoituksella edelleen kiinteistötunnus ja omistusosuus, mutta ei kiinteistöyhtymä-sanaa.

Verovuosi 2021

Sijoittajan verovuoteen 2021 ei ole tulossa merkittäviä muutoksia. Pääomatuloja verotetaan edelleen kuten viime vuonna: 30.000 euroon asti 30 prosenttia ja sen ylittävältä osalta 34 prosenttia. Myös osinkotuloverotus pysyy ennallaan: julkisesti noteerattujen osakkeiden osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Osingonjaoksi katsotaan myös julkisesti noteeratun yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta tehty varojenjako. Ns. listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotus pysyy myös ennallaan, ja osingonjaon verotus perustuu yhtiön vuonna 2020 päättyvän tilikauden tilinpäätökseen, josta lasketaan yhtiön matemaattinen arvo.

Perintö- ja lahjaverotukseen ei tule muutoksia. Molemmat verot ovat progressiivisia eli perittävän tai lahjoitettavan varallisuuden kasvu nostaa veroprosenttia. Verotuksen progressiivisuus kannustaa edelleen vahvasti elinaikaisiin varallisuuden siirtoihin.

Verotuksen muutoksenhakuaikoihin tehtiin merkittävä muutos 1.1.2017. Muutoksenhakuaika lyheni aikaisemmasta 5 vuodesta 3 vuoteen. Tästä johtuen vuoden 2021 loppuun mennessä on vielä mahdollista hakea muutosta verovuoden 2018 verotukseen. Muutoksenhakuaika on auki myös tätä vanhemmille verovuoden 2016 mahdollisille muutoksille 2.1.2023 asti. Verovuoden 2017 kolmen vuoden muutoksenhakuaika on jo päättynyt 31.12.2020.